Мікроекономіка

 
 

Мікроекономіка

Методичка7. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Вступ. ОСНОВИ МІКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

1. Предмет мікроекономіки.
2. Методологія мікроекономіки: еволюція і сучасні проблеми.
3. Інструментарій мікроекономічного аналізу. Мікроекономічне моделювання.
ЛІТЕРАТУРА
Основна
[13], [29], [34], [25], [27], [50], [33], [17].
Додаткова
[1], [2], [9], [24], [30], [40], [48], [51], [52].

ТЕМА 1. МОДЕЛЬ СПОЖИВАЧА

Заняття 1
1. Особливості моделі домогосподарства.
2. Функція корисності. Закон спадної граничної корисності.
3. Споживчі уподобання. Криві байдужості.

Заняття 2
1. Бюджетне обмеження та фактори, що на нього впливають.
2. Оптимальний план споживання.
ЛІТЕРАТУРА
Основна
[29], [34], [13], [14], [27], [33], [15], [20], [51], [25].
Додаткова
[3], [4], [6], [7], [8], [10], [12], [16], [18], [19], [22], [23], [24], [41], [43], [44], [52].

ТЕМА 2. ПОПИТ ДОМОГОСПОДАРСТВА

1. Вплив доходу на попит домогосподарства. Криві Енгеля.
2. Вплив зміни ціни на попит домогосподарства. Крива попиту.
3. Еластичність попиту.
4. Ефект доходу та ефект заміщення.
ЛІТЕРАТУРА
Основна
[29], [34], [13], [14], [27], [33], [15], [20], [51], [25].

Додаткова
[3], [6], [7], [10], [18], [19], [22], [23], [24], [35], [41], [43], [44], [52].

ТЕМА 3. ВИРОБНИЦТВО

1. Виробнича функція при зміні одного ресурсу виробництва.
2. Заміщення ресурсів виробництва.
3. Віддача від масштабу.
ЛІТЕРАТУРА
Основна
[29], [34], [13], [14], [27], [33], [15], [20], [51], [25].
Додаткова
[19], [23], [42].

ТЕМА 4. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА

1. Економічна ефективність та оптимальний вибір ресурсів.
2. Витрати виробництва у короткостроковому періоді.
3. Витрати виробництва у довгостроковому періоді.
4. Економія від масштабу та вибір оптимального розміру підприємства.
ЛІТЕРАТУРА
Основна
[29], [34], [13], [14], [27], [33], [15], [20], [51], [25].
Додаткова
[11], [19], [23], [32], [38], [38].

ТЕМА 5. ФІРМА ЯК ДОСКОНАЛИЙ КОНКУРЕНТ

1. Оптимальний план виробництва фірми.
2. Індивідуальна та ринкова пропозиція фірми у короткостроковому періоді.
3. Умови рівноваги фірми та галузі у довгостроковому періоді.
ЛІТЕРАТУРА
Основна
[29], [34], [13], [14], [27], [33], [15], [20], [51], [25].
Додаткова
[6], [31], [36], [37].

ТЕМА 6. РИНОК МОНОПОЛІЇ

1. Оптимальний план випуску фірми-монополіста.
2. Монопольна влада та її ознаки. Наслідки монополізації.
3. Цінова дискримінація.
ЛІТЕРАТУРА
Основна
[29], [34], [13], [14], [27], [33], [15], [20], [51], [25].
Додаткова
[21], [23], [31], [37], [45], [47].

ТЕМА 7. РИНКИ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ОЛІГОПОЛІЇ

1. Рівновага на ринку монополістичної конкуренції.
2. Олігополія: моделі взаємної гри.
3. Моделі послідовної гри на ринку олігополії.
4. Модель картеля.
ЛІТЕРАТУРА
Основна
[29], [34], [13], [14], [27], [33], [15], [20], [51], [25].
Додаткова
[26], [31], [37], [47].

ТЕМА 8. РИНКИ РЕСУРСІВ
Заняття 1.

1. Визначення обсягу використання змінного фактору та його ціни в залежності від структури ринку благ та факторів виробництва.
2. Оптимальний вибір споживача з урахуванням вільного часу.
3. Пропозиція праці.
ЛІТЕРАТУРА
Основна
[29], [34], [13], [14], [27], [33], [15], [20], [51], [25].
Додаткова
[41], [53].
Заняття 2

1. Оптимальний план споживання у часі.
2. Індивідуальна та ринкова пропозиція заощаджень.
3. Пропозиція землі.
ЛІТЕРАТУРА
Основна
[29], [34], [13], [14], [27], [33], [15], [20], [51], [25].
Додаткова
[41].
ТЕМА 9. ЧАСТКОВА РИНКОВА РІВНОВАГА

1. Взаємодія попиту та пропозиції на ринку.
2. Умови існування та види ринкової рівноваги.
3. Механізми встановлення ринкової рівноваги на ринку.
4. Вплив держави на рівновагу на ринку.
ЛІТЕРАТУРА
Основна
[29], [34], [13], [14], [27], [33], [15], [20], [51], [25].
Додаткова
[3], [6], [19], [24], [41], [46], [51].

ТЕМА 10. ЗАГАЛЬНА РИНКОВА РІВНОВАГА

1. Загальна ринкова рівновага в моделі без виробництва.
2. Загальна ринкова рівновага в моделі з виробництвом. Закон Вальраса.
ЛІТЕРАТУРА
Основна
[29], [34], [13], [14], [27], [33], [15], [20], [51], [25].
Додаткова
[19], [23].

ТЕМА 11. ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

1. Критерій Парето. Оптимум за Парето.
2. Оптимальність в обміні благ.
3. Оптимальність у виробництві.
4. Функції суспільного добробуту.
ЛІТЕРАТУРА
Основна
[29], [34], [13], [14], [27], [33], [15], [20], [51], [25].
Додаткова
[5], [6], [19], [23], [49].

ТЕМА 12. ВІДМОВИ РИНКУ ТА СУСПІЛЬНІ БЛАГА

1. Відмови ринку. Монополія і порушення оптимальності.
2. Зовнішні ефекти і їх корекція.
3. Суспільні блага. Визначення оптимального обсягу суспільного блага. Теорія суспільного вибору.
ЛІТЕРАТУРА
Основна
[29], [34], [13], [14], [27], [33], [15], [20], [51], [25].
Додаткова
[5], [28], [49].8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Вступ. ОСНОВИ МІКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Контрольні та проблемні запитання
1. У чому полягають основні відмінності в предметах дослідження макроекономіки та мікроекономіки?
2. Які економічні школи справили найбільший вплив на формування сучасної методології мікроекономіки?

Питання для обговорення
1. Зв’язок мікроекономічної теорії з теорією фінансів (чи інших економічних наук).
2. Моделювання в мікроекономічній теорії.


ТЕМА 1. МОДЕЛЬ СПОЖИВАЧА

Контрольні та проблемні запитання
1. Проаналізувати, як буде визначатися оптимальний план споживання при незвичайних уподобаннях: а) блага є досконалими замінниками; б) блага є досконалими комплементи; в) криві байдужості мають злами; г) блага знаходяться у нейтральному зв’язку; д) має місце нестрога випуклість уподобань; е) мають місце ввігнуті уподобання.
2. Як вплине на бюджетне обмеження домогосподарства впровадження:
податку на обсяг споживання товару в розмірі Т?
податку на вартість товару за ставкою t?
3. Якщо MUX – гранична корисність хліба, а MUМ – гранична корисність молока, PX – ціна батона хліба, а PМ – ціна пляшки молока, то яке з тверджень є вірним для раціонального споживача в стані рівноваги:
a) MUX=MUМ;
b) MUX : MUМ = PX : PМ ;
c) PX = PМ ;
d) MUX : MUМ = PМ : PX .

Питання для обговорення
1. Корисність блага в економічному та фізіологічному розумінні.
2. Формальна та неформальна раціональність споживача.

Задачі
1. Ціна першого блага складає 10 грн., другого 5 грн., доход 200 грн. На скільки щонайменше має зрости дохід домогосподарства, щоб воно мало змогу реалізувати план споживання {8, 35}?
2. Дохід домогосподарства складає 100 грн., ціна першого блага 20 грн., а другого 10 грн. Визначити бюджетне рівняння, дати його графічне зображення. Що відбудеться, якщо ціна другого блага зросте удвічі?
3. Домогосподарство має функцію корисності U = Q1Q22 при доході 300 гр. Визначити оптимальний план споживання, якщо ціна першого блага дорівнює 5, другого 20.
4. Надана таблиця загальної корисності індивіда, яку він отримує при споживанні яблук та бананів:

Кількість, кг Загальна корисність бананів, ютилей Загальна корисність яблук, ютилей
1 21 20
2 39 38
3 54 54
4 66 68
5 75 80
6 81 90
7 84 98
8 85 104

Ціна бананів – 3 грн., ціна яблук – 2 грн. Зазвичай індивід купує 4 кг бананів та 2 кг яблук і витрачає всі гроші, що призначені для купівлі яблук та бананів.
1) Яку корисність отримує споживач від споживання даного блага?
2) Чи максимізує він корисність? Якщо ні, то визначте оптимальний план та порахуйте на скільки збільшиться задоволення споживача внаслідок його споживання.


ТЕМА 2. ПОПИТ ДОМОГОСПОДАРСТВА

Контрольні та проблемні запитання
1. Якщо домогосподарство споживає лише два товари і завжди витрачає на них весь свій дохід, то чи можуть бути обидва ці товари товарами нижчої споживчої якості?
2. Яка залежність існує між ціновою еластичністю попиту та сукупною виручкою?

Проблеми для обговорення
1. Поєднання вербального, алгебраїчного та графічного способів аналізу попиту споживача.
2. Співвідношення ефектів доходу і заміщення для різних товарів.

Задачі
1. Функція попиту домогосподарства має вигляд Qd = 8 - P. Визначити цінову еластичність попиту при P= 2.
2. Припустимо, що цінова еластичність попиту населення на певний товар дорівнює 0,5, а еластичність попиту за доходом – 0,8. Як зміниться обсяг попиту на цей товар, якщо його ціна зменшиться на 10%, а доходи населення збільшаться на 5%? (Загальний рівень цін залишається без змін)
3. Визначити функцію попиту домогосподарства на перше благо, якщо його функція корисності має вигляд U = Q12 Q2, дохід 100 грн., а ціна другого блага 5 грн.
4. На ринку купляють товар 3 покупця, функції індивідуального попиту яких задані як:
Qd1 (P) = 20 – 10P, Qd2 (P) = 4 – 2P, Qd3 (P) = 12 – 2P
Знайдіть функцію ринкового попиту та побудуйте її графік.
5. Функція корисності споживача задана як U (QАQВ) = QАQВ. Ціна блага А – 25 грн., ціна блага В – 30 грн., бюджет – 600 грн. Визначте:
1) на скільки зміниться добробут споживача при збільшенні ціни на благо В до 40 грн.;
2) величину ефекту доходу та ефекту заміщення для обох благ після зміни ціни на благо В;
3) на скільки необхідно збільшити дохід споживача, щоб після зростання ціни його добробут залишився на тому ж рівні.
ТЕМА 3. ВИРОБНИЦТВО

Контрольні та проблемні запитання
1. Чи може процес виробництва характеризуватися одночасно падінням граничного продукту змінного фактора та зростаючою віддачею від масштабу?
2. Що означає досягнення при певному обсязі змінного фактора максимального значення середнього продукту?
3. Припустимо, що Ви виробляєте та продаєте бутерброди, хот-доги, каву та картоплю-фрі у невеликому кіоску. 1) Скільки праці, капіталу та матеріалів Ви будете використовувати? 2) Якщо попит на картоплю- фрі зменшиться, що Ви можете зробити протягом короткострокового та довгострокового періоду? 3) Намалюйте карту ізоквант для виробництва хот-догів. Що означає рух уздовж ізокванти? 4) Покажіть на графіку залежність між виробництвом бутербродів та зайнятістю.

Проблеми для обговорення
1. Доповнюваність, подільність, мобільність та інтенсивність використання факторів виробництва.
2. Еластичність за масштабом та її зв’язок з еластичністю виробництва.

Задачі
1. Надані деякі показники, що відображають зміну технічної результативності виробництва при заданому факторі L та обсягах фактора V2, що змінюються:

L TPL МРL АРL
1 30
2 40
3 100
4 20
5 26
6 132

Заповніть таблицю. Дайте графічне зображення отриманих результатів. Визначте максимально припустимий обсяг фактора L при заданому обсязі фактора K.
2. Надані наступні дані про обсяги використання факторів K, L та обсягу випуску Q:

K L Q
А 80 40 400
Б 120 60 800
В 240 120 1600
Г 360 180 1720

Визначте характер віддачи від масштабу при переході від способу виробництва А до способу Б, від Б до В, від В до Г. Намалюйте карту ізоквант.
3. Для виробництва 40 одиниць продукції фірма використовує 20 одиниць фактора K та 60 одиниць фактора L. Яка буде гранична продуктивність фактора L, якщо гранична продуктивність фактора K – 1,5 і ми маємо постійну віддачу від масштабу?
4. Фірма працює за технологією, при якій рівняння ізокванти 8 од. продукції має вигляд: K = 64 / L2. Як тип віддачи від масштабу для цієї технології? Надайте графічну модель даного типу віддачи.ТЕМА 4. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА

Контрольні та проблемні запитання
1. Поясніть, чому крива граничних витрат перетинає криві середніх загальних та середніх змінних витрат у точці їх мінімуму?
2. Поясніть, чому середні змінні витрати досягають свого мінімуму при меншому обсязі продукту, ніж середні загальні.
3. При виробництві 20 тис. стільців у місяць граничні витрати зрівнялися із середніми змінними витратами. Як будуть змінюватися загальні середні витрати із збільшенням обсягу випуску?


Проблеми для обговорення
1. Обґрунтування оптимальних розмірів підприємств: мікроекономічний аспект.
2. Динаміка витрат на виробництво продукції у коротко- та довгостроковому періодах і резерви їх зниження.


Задачі
1. Заплановані витрати фірми дорівнюють 200 грош. од. Вона виробляє продукцію за технологією Q = L1/2 K1/2 при цінах на фактори виробництва rL= 2, rK= 4. При яких обсягах використання праці і капіталу випуск фірми буде максимальним?
2. Надано наступні дані:

Обсяг продукції
(тони пшениці) Земля
(га) Праця
(працівники) Плата за землю
(грн. за га) Заробітна плата (грн. на робітника)
0 30 0 24 10
1 30 12 24 10
2 30 22 24 10
3 30 30 24 10
4 30 42 24 10
5 30 62 24 10
6 30 90 24 10
7 30 126 24 10
1) Обчисліть ТС, VС, FC, ATC, AVC, MC. Побудуйте графіки середніх та граничних витрат.
2) Припустимо, що ціна праці збільшилася вдвічі. Порахуйте нові значення AVC та МС, відобразіть їх графічно та порівняйте із попередніми.
3. Фірма працює за технологією, що має виробничу функцію Q = K1/2L1/2. Ціна одиниці праці – 8 грн., ціна капіталу – 16 грн. Визначте середню продуктивність праці при знаходженні фірми у стані рівноваги.
4. Фірма працює за технологією, що має виробничу функцію Q = K1/2L1/2. Ціна одиниці праці – 1 грн., ціна капіталу – 4 грн. Яка кількість ресурсів необхідна для виробництва 400 од. продукції?
5. Фірма працює за технологією, що має виробничу функцію Q = 2L1/2. Якими будуть середні витрати фірми при виробництві 100 од. продукції, якщо ціна одиниці праці – 10 грн.?


ТЕМА 5. ФІРМА ЯК ДОСКОНАЛИЙ КОНКУРЕНТ

Контрольні та проблемні запитання
1. Якщо фірма має збитки, чи може вона більш вигідно виробляти продукцію?
2. Яка взаємозалежність ринкової ціни та витрат виробництва для всіх фірм на ринку досконалої конкуренції?
3. Поясніть чому, незважаючи на нульовий економічний прибуток у довгостроковому періоді, фірми продовжують займатися виробництвом?

Проблеми для обговорення
1. Шляхи мінімізації витрат та максимізації обсягів випуску продукції.
2. Наслідки державного регулювання ціноутворення для конкурентного підприємства, галузі.

Задачі
1. Фірма має функцію витрат, що задана функцією С(q) = 50q2 + 5000. Яка крива пропозиції фірми?
2. У галузі працює 10 фірм, загальні витрати яких характеризуються функцією: С(q) = 8q – 4q2 + q3. Який загальний обсяг продукції будуть пропонувати фірми на ринок у довгостроковому періоді в умовах рівноваги?
3. Галузевий попит на продукцію характеризується функцією QD = 100 – 2Р. При існуючий технології та заданих цінах на фактори виробництва функція загальних витрат фірми, що виробляє цю продукцію С(q) = 6q – 4q2 + q3.Скільки фірм залишиться у галузі в умовах досконалої конкуренції у довгостроковому періоді?
4. Фірма працює на ринку досконалої конкуренції за технологією, що має виробничу функцію Q = K1/2L1/2. Ціна одиниці праці – 1 грн., ціна капіталу – 2 грн. Визначте оптимальний план виробництва та відповідний йому прибуток фірми, якщо ринкова ціна продукції 4 грн., а обсяг капіталу фіксований і дорівнює 16.
5. Фірма працює за технологією, що має виробничу функцію Q = L1/2. Знайдіть функцію пропозиції та функцію рівного прибутку (ізопрофіти) для максимального прибутку, якщо ціна одиниці праці 2 грн., а ринкова ціна продукції 60 грн.


ТЕМА 6. РИНОК МОНОПОЛІЇ

Контрольні та проблемні запитання
1. Чи завжди фірма-монополіст буде мати прибуток?
2. Чому не можна визначити криву пропозиції фірми-монополіста?
3. Припустимо, що монополіст продає продукт двом групам споживачів, що мають криві попиту з постійною еластичністю E1, E2. Граничні витрати виробництва постійні та дорівнюють С. Яку ціну призначить монополіст кожній групі споживачів?

Проблеми для обговорення
1. Методи діагностування ринкової влади.
2. Реакція монополії на встановлення цінових обмежень, податків і субсидій.

Задачі
1. Виробництво стільців у місті монополізовано однією фірмою. Яку ціну призначить компанія, якщо її загальні витрати з виробництва стільців визначаються функцією С(Q) = 20Q, а еластичність попиту за ціною дорівнює 2?
2. На ринку чистої монополії попит заданий функцією QD = 84 – Р, а функція загальних витрат С(Q) = Q2 . Визначте максимальний прибуток монополіста.
3. Фірма-монополіст може продавати продукцію на двох сегментах ринку із різною еластичністю попиту. Функція попиту першого сегменту Q1d = 160 – р1, другого Q2d = 160 – 2р2. Функція загальних витрат С(Q) = 5 + 5Q + 0,25Q2. При яких цінах на кожному із сегментів монополіст отримає максимальний прибуток?
4. Кінотеатр відвідують дві категорії споживачів, функція ціна – збут яких задана як P(q1) = 60 – q1 /20, P(q2) = 50 – q2 /20. Загальна кількість місць у кінотеатрі 1000. Визначте ціну та кількість людей для кожної категорії, що відвідають кінотеатр.
5. Фірма працює за технологією, що має виробничу функцію Q = 2L1/2. Знайдіть максимальний прибуток монополіста, якщо ціна одиниці праці 8 грн., а функція ринкового попиту задана як QD = 100 – 2P.


ТЕМА 7. РИНКИ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ОЛІГОПОЛІЇ

Контрольні та проблемні запитання
1. Чи може фірма, що є лідером, отримувати в умовах рівноваги за Штакельбергом більш низький прибуток, ніж в умовах рівноваги за Курно?
2. Чи виробляється фірмами на ринку олігополії ефективний обсяг випуску?
3. Поясніть, чому рівновага на ринку монополістичної конкуренції призводить до зниження економічної ефективності порівняно з ринком досконалої конкуренції. Спробуйте виправдати монополістичну конкуренцію довівши, що вона сприяє збільшенню різноманітності продукції на ринку.

Проблеми для обговорення
1. Особливості конкурентної боротьби на олігопольному ринку гетерогенного блага.
2. Позитивні та негативні наслідки реклами.
3. Види цінового лідерства.

Задачі
1. На ринку дуополії галузевий попит заданий функцією:
Р = 50 – 0,25Q.
Відомі функції загальних витрат двох виробників продукції:
СА (qА ) = 10 + 0,15qА2, СВ (qВ ) = 25 + 10qВ.
Визначити ціну рівноваги та обсяг пропозиції кожного з дуополістів, якщо вони поводять себе:
1) відповідно з умовами моделі дуополії Курно;
2) відповідно з умовами моделі Штакельберга;
3) як учасники картелю.
2. У галузі функціонує 80 дрібних фірм з однаковими функціями витрат Сі(qі) = 2 + 8qі2, та ще одна велика фірма, що виступає у ролі лідера із функцією витрат Сл(qл) = 20 + 0,275qл2. Галузевий попит заданий функцією QD = 256 – 3Р. Яка ціна визначиться на ринку і як буде поділений обсяг пропозиції між лідером та аутсайдерами?
3. На ринку працюють 2 фірми, що виробляють однорідну продукцію, функції витрат яких TC(q1) = 1/8q12, TC(q2) = 1/2q2 2 . Функція ціна – збут на ринку задана як P(Q) = 25 – 4/5Q. Якими будуть рівноважна ринкова ціна та обсяг випуску, а також ціна та обсяг випуску кожної фірми у моделі Бертрана?


ТЕМА 8. РИНКИ РЕСУРСІВ
Заняття 1.

Контрольні та проблемні запитання
1. Якщо “вільний час” є благом Гіффена, то який нахил буде мати крива пропозиції праці?
2. Уявіть, що у добі 30 годин. Який вигляд буде мати бюджетне обмеження?
3. Чи є вірним, що при інших рівних умовах фірма буде використовувати більший обсяг ресурсу, якщо товарний ринок є ринком недосконалої конкуренції, а ресурсний – досконалої?

Проблеми для обговорення
1. Проблеми справедливого розподілу доходів у ракурсі ринку ресурсів.
2. Формування цін на ресурси і грошові доходи домогосподарств.

Задачі
1. Фірма є досконалим конкурентом на ринку благ та на ринку праці. При заданому обсязі капіталу її технологія характеризується виробничою функцією Q = 240L – 5L2. Який обсяг праці буде використовувати фірма при Р = 2, rL = 120?
2. Виробнича функція фірми у короткостроковому періоді
Q(L) = 1000L – 5L2, де L – обсяг праці. Фірма реалізує готову продукцію на конкурентному ринку за ціною 0,1 грн. за одиницю. На ринку праці фірма виступає монопсонією, причому функція пропозиції праці має вигляд: LS = 0,5w – 20. Знайдіть оптимальний обсяг використання праці фірмою та ціну праці, яку вони встановлюють.
3. Домогосподарство має функцію корисності U = QН. Фонд часу складає 18 годин на добу. Рівень цін на благо 3 грн. Ставка заробітної плати – 3 грн. Визначте оптимальний план споживання.
4. Домогосподарство має функцію корисності U = QН2. Фонд часу складає 15 годин на добу. Рівень цін на благо 5 грн. Нетрудові доходи – 30 грн. на день. Знайдіть функцію пропозиції праці.
5. Виробнича функція фірми у короткостроковому періоді Q = 4L. Функція пропозиції праці має вигляд: LS = w – 2, а функція попиту на товар: QD = 16 -P. Знайдіть оптимальний обсяг використання праці фірмою та ціну праці, обсяг товару та його ціну за умови:
1) ринок товару та ринок праці є досконало конкурентними;
2) фірма є монополістом, а ринок праці – досконало конкурентний;
3) фірма продає товар на досконало конкурентному ринку, а ринок праці – монополія;
4) монополії на ринку праці та ринку товару.

Заняття 2

Контрольні та проблемні запитання
1. Як змінюється міжчасове бюджетне обмеження із зростанням процентної ставки?
2. Чи можна вважати товари досконалими субститутами при дослідженні купівлі продуктів харчування у часі?
3. Від яких факторів залежать заощадження та позички?
Проблеми для обговорення
1. Поточна вартість активів при обґрунтуванні інвестиційних рішень.
2. Визначення ціни кредиту у мікроекономіці.

Задачі
1. Функція корисності домогосподарства має вигляд: U = C1C2. Дохід домогосподарства у поточному році – 20 тис. грн., а у майбутньому – 25 тис. грн. Знайдіть обсяг споживчих витрат та заощаджень домогосподарства у поточному та майбутньому році, якщо процентна ставка – 5%.
2. Припустимо, що у майбутньому періоді актив А може бути проданий за 11 тис. грн. Якою повинна бути поточна ціна активу, якщо схожі з А активи приносять норму доходу 10%?
3. До погашення облігації із купонним доходом 12 гр. од. та номіналом 100 гр. од. залишилося 3 роки. Як зміниться ринкова ціна облігації, якщо ринкова ставка проценту зросте з 8 до 10%?


ТЕМА 9. ЧАСТКОВА РИНКОВА РІВНОВАГА

Контрольні та проблемні запитання
1. Яким є ефект субсидій на ринку з нескінченною еластичністю попиту; на ринку з нескінченною еластичністю пропозиції?
2. Консервативний критик урядових програм висловив думку, що єдина річ, яку вміє робити уряд добре – це створення дефіциту та надлишків. Поясніть цю думку.
3. Як зміниться рівноважна ціна та рівноважний обсяг на ринку картоплі при збільшенні ставки податку на прибуток виробника?

Проблеми для обговорення
1. Діагностика стабільності ринкової рівноваги за Маршаллом і за Вальрасом.
2. Надлишок споживача та надлишок виробника.

Задачі
1. Функція попиту на товар має вигляд QD = 600 – 100Р, а функція пропозиції: QS = 150 + 50Р.
Держава встановила податок на одиницю товару для виробника на рівні 1,5 грн. Визначте, скільки втратять при цьому споживачі, а скільки виробники?
Що буде, якщо держава встановить на цьому ринку фіксовану ціну на рівні 2 грн.?
2. Надані функція попиту: Qd = 40 + 2Р та функція пропозиції: QS = 80 – 4Р. З’ясуйте чи є рівновага стабільною?
3. На ринку працює 3 покупці та 3 продавці. Відомі функції пропозиції продавців:
q1s = 2P – 6, q2s = 3P –15, q3s = 5P
та функції попиту покупців: q1d = 12 – P, q2d = 16 – 4P, q3d = 10 – 0,5P.
Визначте ціну рівноваги та обсяг угоди кожного учасника ринку.

ТЕМА 10. ЗАГАЛЬНА РИНКОВА РІВНОВАГА

Контрольні та проблемні запитання
1. Припустимо, що економіка складається з n індивідів, кожен з яких повинен координувати свою діяльність з іншими (n-1) індивідами.
2. Яку кількість контрактів необхідно укласти за умов ринкового способу координації, при якому кожен індивід укладає контракт із кожним з інших індивідів?
3. Скільки контрактів необхідно укласти за умови, що координація здійснюється через центральний координаційний орган?

Проблеми для обговорення
1. У чому відмінності понять “часткова ринкова рівновага” і “загальна ринкова рівновага”.
2. Яку роль відіграє ефект зворотнього зв’язку в ринковій економіці.

Задача
Два домогосподарства мають такі функції корисності U1 = Q13Q2,
U2 = Q1Q23. Блага виробляються лише за допомогою одного ресурсу згідно з виробничими функціями Q1 = 2L11/2, Q2 = 2L21/2, причому обсяг ресурсу складає 8 і розподілений між домогосподарствами порівну, а прибуток також порівну розподіляється між ними. Визначити: трансформаційну функцію та умови загальної мікроекономічної рівноваги.

ТЕМА 11. ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

Контрольні та проблемні запитання
1. Чи є рівнозначними терміни “ефективний розподіл” та “справедливий розподіл”?
2. У чому різниця між егалітарним та елітарним підходами до проблеми суспільного добробуту?

Проблеми для обговорення
1. Наведіть основні перешкоди для досягнення Парето-ефективного розміщення ресурсів і розподілу благ, які існують у реальній економіці.
2. Проблеми визначення суспільних переваг.


Задачі
1. Марина та Петро ділять між собою 12 жувальних гумок та 12 банок “Кока-Коли”, намагаючись досягти найвищого рівня корисності при таких функціях корисності: UМ = GМ CМ2, UП = GП2•CП, де G, C - відповідно кількість жувальної гумки та банок напою. Визначити, чи будуть аллокації “Марина має все, Петро нічого” та “Кожен має половину кількості кожного блага” парето-оптимальними?
2. Визначити парето-оптимальний обсяг виробництва галузі, якщо в ній є два підприємства, які мають виробничі функції Q1 = 2L10,5,
Q2 = (2L2)0,5 , якщо L = 90.

ТЕМА 12. ВІДМОВИ РИНКУ ТА СУСПІЛЬНІ БЛАГА

Контрольні та проблемні запитання
1. Загальний вилов риби в озері (Х) залежить від кількості рибальських човнів (N), які є однаковими і виловлюють однакову кількість риби. Граничний вилов риби зменшується разом із зростанням кількості човнів. Ціна кг риби складає 1; альтернативні витрати на човен q. Порівняти, яким буде суспільний ефект від зростання кількості човнів, якщо: а) доступ до озера вільний; б) озеро знаходиться у приватній власності і за вилов береться платня.
2. Оптимальний обсяг суспільного блага. Правило Самуельсона.

Проблеми для обговорення
1. Сучасні блага за умов демократії. Модель одностайності Ліндала.
2. Теорія прав власності та її значення.

Задачі
1. Електрична станція виробляє струм згідно з виробничою функцією х1 = f (K1), використовуючи лише фактор капітал. Кожна одиниця виробленої енергії приводить до викидів в атмосферу, які завдають шкоди лісовому господарству, що має виробничу функцію x2 = f (K2). Визначити умови оптимальності, якщо: а) лісове господарство не може впливати на електростанцію; б) обидва підприємства належать одному власнику.
2. 10 родин мешкають у будинку, і кожна готова заплатити 2 гр. за освітлення під’їзду незалежно від того, скільки світильників буде встановлено. Яким буде Парето-ефективне число світильників, якщо витрати на їх встановлення задані функцією С(Q) = Q2.

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

1. Значення аналізу уподобаннь споживачів для розуміння наслідків економічної політики.
2. Використання аналізу поведінки споживача в комерційній діяльності підприємств.
3. Значення аналізу еластичності для дослідження проблем оподаткування в Україні.
4. Звичайна та скомпенсована лінії попиту.
5. Неокласична виробнича функція.
6. Виробнича функція Леонт’єва-Вальраса.
7. Обґрунтування оптимальних розмірів підприємств: мікроекономічний аспект.
8. Динаміка витрат на виробництво продукції у коротко- та довгостроковому періодах і резерви їх зниження.
9. Мінімально ефективний розмір виробництва та структура ринку.
10. Обґрунтування управлінських рішень щодо розширення та згортання виробництва.
11. Шляхи мінімізації витрат та максимізації обсягів випуску продукції.
12. Наслідки державного регулювання ціноутворення для конкурентного підприємства, галузі.
13. Оцінка ефективності ринку досконалої конкуренції.
14. Основна економічна проблема і методи її вирішення на рівні підприємств.
15. Методи діагностування ринкової влади.
16. Реакція монополії на встановлення цінових обмежень, податків і субсидій.
17. Оцінка ефективності ринку чистої монополії.
18. Важелі державного регулювання монополії.
19. Способи утримання ринкової влади монополістом у довгостроковому періоді.
20. Проблема монополізму у трансформаційній економіці України.
21. Особливості конкурентної боротьби на олігопольному ринку гетерогенного блага.
22. Роль реклами на ринку монополістичної конкуренції.
23. Економічна ефективність ринку олігополії
24. Економічна ефективність ринку монополістичної конкуренції.
25. Економічне обґрунтування цінової та товарної політики фірми.
26. Олігополістична поведінка у теорії та на практиці.
27. Проблеми справедливого розподілу доходів у ракурсі ринку ресурсів.
28. Формування цін на ресурси і грошові доходи домогосподарств.
29. Глобалізація виробництва і рівень заробітної плати.
30. Впливу профспілок на рівень і структуру заробітної плати.
31. Поточна вартість активів при обґрунтуванні інвестиційних рішень.
32. Визначення ціни кредитних коштів у мікроекономічній теорії.
33. Рента і ціни ресурсів як засіб раціонального використання ресурсів.
34. Мікроекономічний аналіз взаємозв’язку інвестицій і процентних ставок.
35. Стабільна та нестабільна загальна рівновага
36. Проблеми визначення суспільних уподобань.
37. Функції суспільної корисності як специфічний інструмент економічного аналізу.
38. Сучасні блага за умов демократії. Модель одностайності Ліндала.
39. Теорема Коуза та її практичне значення.
40. Непрямі методи вияву уподобань щодо суспільних благ. Модель Тібу.


Проблеми, що виносяться на іспит

1. Предмет мікроекономіки.
2. Методологія мікроекономіки.
3. Основи моделювання мікроекономічних процесів.
4. Функція ринкового попиту та її детермінанти.
5. Функція ринкової пропозиції та її детермінанти.
6. Взаємодія попиту та пропозиції на ринку.
7. Ринкова рівновага: види, умови існування та умови стабільності.
8. Механізм встановлення ринкової рівноваги.
9. Павутиноподібна модель встановлення рівноваги на ринку.
10. Вплив держави на рівновагу на ринку.
11. Аналіз прямої еластичності попиту. Еластичність та загальний доход.
12. Еластичність попиту по доходу. Фактори, що впливають на еластичність.
13. Перехресна еластичність попиту та фактори, що впливають на еластичність попиту.
14. Еластичність пропозиції.
15. Кардиналістська концепція корисності. Правило максимізації корисності.
16. Ординалістська концепція корисності. Порядок уподобань.
17. Бюджетне обмеження та фактори, що на нього впливають.
18. Криві байдужості, їх властивості та види.
19. Оптимальний план споживання.
20. Вплив зміни у доході на споживання. Криві Енгеля.
21. Вплив зміни ціни на споживання. Криві попиту та їх види.
22. Ефект доходу та ефект заміщення при зміні цін (за Слуцьким).
23. Ефект доходу та ефект заміщення при зміні цін (за Хіксом)
24. Технічно ефективний план виробництва та виробнича функція. Типи виробничих функцій.
25. Виробнича функція при зміні обсягу одного фактора виробництва.
26. Виробнича функція при зміні обсягів двох факторів виробництва. Типи ізоквант.
27. Віддача від масштабу виробництва.
28. Оптимальний план виробництва при технології з ресурсами - замінниками.
29. Стадії виробництва при зміні обсягу одного фактора виробництва.
30. Витрати виробництва: економічна суть та показники. Функція витрат.
31. Функції загальних витрат виробництва у короткостроковому та довгостроковому періоді.
32. Витрати виробництва у короткостроковому періоді.
33. Витрати виробництва у довгостроковому періоді.
34. Вибір розміру підприємств у довгостроковому періоді. Ефект від масштабу виробництва.
35. Умови рівноваги конкурентної фірми у короткостроковому періоді.
36. Індивідуальна та ринкова короткострокова пропозиція на ринку досконалої конкуренції.
37. Довгострокова рівновага фірми на конкурентному ринку. Пропозиція у довгостроковому періоді.
38. Умови максимізації прибутку та визначення оптимального обсягу виробництва в умовах чистої монополії.
39. Особливості пропозиції на ринку чистої монополії.
40. Монопольна влада, її показники та оцінка наслідків монополізації.
41. Цінова дискримінація.
42. Олігополія: характерні ознаки. Теорії олігополії.
43. Олігополія: моделі взаємної гри.
44. Олігополія: моделі послідовної гри.
45. Олігополія: модель картеля.
46. Монополістична конкуренція: суть, особливості, умови рівноваги фірми.
47. Попит на фактори виробництва.
48. Рівновага домогосподарства із врахуванням вільного часу.
49. Пропозиція праці та фактори, що на неї впливають.
50. Пропозиція капіталу.
51. Необхідність, суть та моделі загальної рівноваги. Модель загальної рівноваги Вальраса.
52. Умови рівноваги та Парето-ефективність в обміні.
53. Умови рівноваги та оптимум Парето у сфері виробництва.
54. Рівновага у виробництві та споживанні. Оптимальна структура економіки.
55. Теорії суспільного добробуту.
56. Критерії суспільного добробуту.
57. Вибір споживача в умовах невизначеності.
58. Проблема зовнішніх ефектів та їх регулювання.
59. Оптимум у виробництві суспільних благ.
60. Теорія суспільного вибору.12. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Автономов В.С. Человек в зеркале экономической теории. – М.,1993.
2. Алле М. Современная экономическая наука и факты // THESIS. –1994. – Т.2.– Вып. 4.– С.11-19.
3. Аллен Р. Математическая экономия. – М., 1963.
4. Алчиан А. Значение измерения полезности // Теория потребительского поведения и спроса /Под ред. В.М. Гальперина. – СПб., 1993. – C.337-369.
5. Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора: Учебн. – М., 1995.
6. Баумоль У. Экономическая теория и исследование операций. – М., 1965.
7. Беккер Т. Человеческое поведение. – М., 2003.
8. Бем-Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных ценностей. Часть 1 // Австрийская школа в политической экономии: К.Менгер, Е.Бем-Баверк, Ф.Визер. – М., 1992. – C.253-347.
9. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.,1994.
10. Блэкуэлл Д., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей. – СПб, 2002.
11. Вільямсон О.І. Інституції капіталізму. – К., 2002.
12. Винер Дж. Концепция полезности в теории ценности и ее критики // Теория потребительского поведения и спроса / Под ред. В.М. Гальперина. – СПб., 1993. – C.78-116.
13. Веріан Г.Р. Мікроекономіка: проміжний рівень. Сучасний підхід: Підручник./ Пер. з англ. – 6-те вид.. – К.: Лібра, 2006
14. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. – В 2-х т. – СПб., 1998.
15. Гребенников Л.И., ЛеусскийА.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика. – СПб, 1998.
16. Джевонс У.С. Об общей математической теории политической экономии // Теория потребительского поведения и спроса / Под ред. В.М. Гальперина. – СПб., 1993.– С.67-69.
17. Долан Э., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. – СПб., 1992.
18. Жеребин В.М., Романов А.Н. Экономика домашних хозыйств. – М., 1998.
19. Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. – М.,1975.
20. Карагодова О.А., Черваньов Д.М. Мікроекономіка. – К., 1997.
21. Лейбенстайн Х. Аллокативная эффективность в сравнении с “Х-эффективностью” // Теория фирмы. – СПб.,1995. – С.477-506.
22. Лейбенстайн Х. Эффект присоединения к большинству, эффект сноба, эффект Веблена в теории потребительского спроса // Теория потребительского поведения и спроса /Под ред. В.М. Гальперина. – СПб., 1993. – С.304-325.
23. Маленво Э. Лекции по микроэкономическому анализу. – М., 1985.
24. Маршалл А. Принципы экономической науки. В 3-х т. – М., 1993.
25. Микроэкономика /Под ред. Е.Б.Яковлевой. – СПб., 1998.
26. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. – М., 1960.
27. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М., 1998.
28. Олсон М. Логіка коллективніх дій. – К., 2004.
29. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. – К., 1996.
30. Роббинс Л. Предмет экономической науки // THESIS, 1993. – Т.1. – Вып.1. – С.10-23.
31. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. – М., 1986. – Гл. 2,7.
32. Саймон Г.А. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении // Теория фирмы. – СПб., 1995. – С.54-72.
33. Семюелсон П.А., Нордгауз В.Д. Мікроекономіка. – К., 1998.
34. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. – К., 1998.
35. Слуцький Є. До теорії збалансованого бюджету // Українська економічна думка. Хрестоматія. – К., 1998.
36. Стиглер Дж.Дж. Совершенная конкуренция: исторический ракурс // Теория фирмы. – С.299-328.
37. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности. – СПб., 1996.
38. Уильямсон О.И. Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу неудач рынка // Теория фирмы. – СПб., 1995. – С.33-53.
39. Уильямсон О.И. Поведенческие предпосылки современого экономического анализа // THESIS. – 1993. – Т.1, вып.3, – С.39-49.
40. Фридмен М. Методология позитивной экономической науки // THESIS, 1994. – Т.1. – Вып.4. – С.20-52.
41. Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. – М., 1992.
42. Хикс Дж. Стоимость и капитал. – М., 1988.
43. Хикс Дж.Р., Аллен Р.Г.Д. Пересмотр теории ценности // Теория потребительского поведения и спроса /Под ред. В.М. Гальперина. – СПб., 1993. – С.117-141.
44. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Теория поведения потребителей и рыночный спрос. – М.,1996.
45. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. Реориентация теории стоимости. – М., 1996.
46. Ястремський О.І.,Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К., 1998.
47. Шерер Ф.М., Росс Д. Структура отраслевых рынков. – М., 1997.
48. Шумпетер Й.А. История экономического анализа // Истоки: вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли. – М., 1989.
49. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора. Основы теории государственных финансов. – М., 1995.
50. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підруч-ник.– К.,1998. – Розд.1.
51. Clark B. Political Economy. A Comparative Approach. – N.Y., 1991.
52. Friedman D. Price Theory. – Cincinatti, 1986.
53. Nicolson W. Microeconomics Theory. Basic Principles and Extension. 6 ed. Fort Worth etc. 1995.


Создан 14 апр 2007  Комментарии       
Всего 1, последний 7 лет назад
asd 30 мар 2011 ответить
Гріш ціна
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником