Історія ек. вчень

 
 

Історія ек. вчень

МетодичкаМіністерство освіти і науки України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Економічний факультет

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Укладачі: к. е. н. Лозова Г.М.,
к. е. н. доцент Маслов А.О.,
к. е. н., доцент Назаров І.В.

Київ – 2006
ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ. Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни для студентів економічних спеціальностей.


Укладачі: к. е. н. Лозова Г.М.,
к. е. н. доцент Маслов А.О.,
к. е. н., доцент Назаров І.В.

Cхвалено на засіданні кафедри економічної теорії, протокол № 3 від «27» вересня 2006 р.

Зав. кафедри__________________________ Базилевич В.Д.

Cхвалено на засіданні НМК економічного факультету, протокол № _ від «3» жовтня 2006 р.

Голова НМК__________________________ Литвиненко Т.М.

Схвалено на засіданні Вченої ради економічного факультету, протокол № 2 від «27» вересня 2006 року.
Секретар Вченої ради ________________________Анісімова Л.А.

Рецензенти: д.е.н., проф. Осецький В.Л.,
д.е.н., проф. Радіонова І.Ф.ЗМІСТ
Стор.
1. Основні характеристики навчальної дисципліни (додаток А). 3
2. Вступне слово. 4
3. Тематичний план навчальної дисципліни. 5
4. Зміст дисципліни. 7
5. Тематика та плани лекцій. 20
6. Тематика та плани семінарських занять, рекомендована література до кожної теми. 24
7. Теми рефератів. 38
8. Завдання для самостійної роботи студентів та індивідуальні навчально-дослідні завдання. 41
9. Ключові поняття та терміни. 63
10. Система поточного та підсумкового контролю (додаток Б). 72
11. Список рекомендованої літератури. 95


Додаток А
Основні характеристики дисципліни

Напрям підготовки - «Економіка та підприємництво»,
«Менеджмент організацій».
Спеціальність – всі економічні спеціальності.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Курс – 1

Кількість кредитів та годин – 5 кредит , 150 години.

Кількість модулів – 2.

Характер дисципліни (нормативна, за вибором) – нормативна.

Семестр – 1.

Лекції – 36 годин

Семінари – 36 годин

Самостійна робота під керівництвом викладача – 62 годин.

Індивідуальна робота – 16 годин.

Вид контролю – іспит
(кількість модульних контрольних робіт – 2).


1. Вступне слово
У системі економічних дисциплін “Історія економіки та економічної думки” займає одне з провідних місць, нагромаджуючи конкретні факти економічного розвитку окремих країн та аналізуючи конкретні погляди та теорії, які формувалися в різні епохи. Дана дисципліна дозволяє побачити, як здійснюється сам хід перетворень одних господарських форм на інші, в якому напрямку відбувається процес змін, чим саме було підготовлено сучасний нам народногосподарський лад. Виходячи з цього, вивчення “Історії економіки та економічної думки” значною мірою сприяє формуванню економічної культури майбутніх фахівців.
Мета: поглиблене вивчення та творче осмислення студентами основних етапів і напрямів розвитку світової економіки та економічної думки. Історія економіки та економічної думки розкриває передумови та чинники, що впливали на формування світової та національної економічної системи, а також економічної науки, систематизує економічні знання студентів.
Завдання: розкриття джерел фактичного матеріалу для економічних наук і насамперед – економічної теорії, а також формування теоретичних основ аналізу економічної системи та економічних поглядів, концепцій, шкіл, ознайомлення з сучасними економічними моделями.
Предмет: економічний розвиток людства та провідних країн світу, а також їх наукове відображення в економічній думці. Пропонована програма складена таким чином, що дає змогу показати загальні закономірності світового економічного розвитку та економічної думки, специфіку усього процесу в окремих країнах у ту чи іншу епоху, ступінь винятковості, чи, навпаки “класичності” властивих їм ознак, визначити місце та роль національної економічної думки.
Викладені поняття використовуються в курсах: "Мікроекономіка", „Макроекономіка” та інших прикладних економічних науках. Базовою дисципліною для вивчення даного курсу є „Економічна теорія”.
По завершенню курсу студент повинен знати предмет науки, історію розвитку світової економіки, періоди формування та основні етапи розвитку економічної науки; економічні погляди найбільш видатних представників економічної думки; основні школи, течії, напрямки економічної теорії, в тому числі й сучасні.
Студент повинен вміти: аналізувати економічні явища та процеси та їх відображення в економічній думці; пояснити взаємозв’язок між економічними фактами, економічною теорією, економічною історією та економічною думкою; класифікувати і провести порівняльний аналіз основних напрямів економічної науки; застосувати історичний досвід формування та розвитку ринкових відносин в практичній діяльності, визначати тенденції економічного розвитку країни.


Тематичний план курсу “Історія економіки та економічної думки”
Орієнтовний розподіл часу


п/п Назва теми Кількість годин
Навчальні заняття Самосатійна та індивідуальна робота Разом
лекції Семінарські заняття
Змістовний модуль І: „Історія економіки”
1. Вступ до курсу „Історія економіки та економічної думки”. Предмет, методи та завдання курсу. 2 2 4 8
2. Основні риси соціально-економічного устрою рабовласницьких держав Стародавнього Сходу і античного світу 2 2 8 12
3. Становлення та розвиток феодальної системи господарства (V-XVI ст.) 2 2 4 8
4. Генеза капіталізму та мануфактурний період його розвитку (XVI-XVIII ст.) 2 2 4 8
5. Епоха переходу до індустріального суспільства (кінець XVIII-перша половина XIX ст.) 2 2 4 8
6. Господарство провідних країн світу в період монополістичного капіталізму (остання третина XIX-початок XX ст.) 2 2 4 8
7. Основні тенденції у світовій економіці в міжвоєнний період (1918-1939 рр.) 2 2 4 8
8. Економічний розвиток провідних центрів світового капіталістичного господарства після Другої світової війни 2 2 4 8
9. Постіндустріальна революція у провідних країн світу: результати та наслідки. 2 2 4 8
Разом за модулем І 18 18 40 76
Змістовний модуль II. “Історія економічної думки”.
10. Характерні риси
економічної думки
стародавнього світу та
середньовіччя.
2 2 4 8
111. Меркантилізм як напрямок економічної думки. 2 2 2 6
112. Виникнення класичної
політичної економії та її
еволюція в Англії 2 2 4 8
113. Еволюція класичної політичної економії в кінці XVIII–ХІХ ст. Критика класичної політекономії. 2 2 4 8
114. Соціалістичні економічні вчення. 2 2 4 8
115. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії.
Маржиналізм. 2 2 4 8
116. Історична школа та
соціальний напрям у
політичній економії - 1 4 5
117. Кейнсіанство та його еволюція в різних країнах. 2 1 4 7
118. Інституціоналізм. Cучасний інституціональний напрям. 2 2 4 8
119. Еволюція економічної думки в сучасному світі, неолібералізм. 2 2 4 8
Разом за модулем ІІ 18 18 38 74
Всього: 36 36 78 150


Зміст дисципліни
МОДУЛЬ І
Тема 1. Вступ до курсу „Історія економіки та економічної думки”. Предмет, методи та завдання курсу.

Предмет економічної історії. Нерозривний зв’язок економічної історії та історії економічної думки як єдиної історико-економічної науки. Місце та роль економічної історії в системі економічних дисциплін та історико-економічної науки. Структура історико-економічної науки: економічний аспект громадянської історії, історія економіки (господарства), історія економічних вчень. Завдання курсу економічної історії. Роль історико-економічного аналізу конкретних історичних подій та факторів у формуванні економічної культури господарських кадрів та розвитку економічного мислення.
Етапи розвитку економічної історії як наукової дисципліни. Традиційна економічна історія, “нова економічна історія” або кліометрика, історична економіка. Методологія історико-економічних досліджень. Роль історичного методу у вивченні закономірностей економічного розвитку. Функції економічної історії. Характеристика джерел та літератури.
Критерії періодизації економічної історії. Різні підходи до проблеми періодизації: як сходження людства від нижчого до вищого (С. Десницький, Ф. Ліст, Л. Мечніков, В. Левитський, П. Маслов, К. Бюхер, Б. Гільдебранд, К. Маркс, В. Ростоу, Д. Белл, А. Турен, А. Тоффлер, В. Іноземцев); теорії історичного кругообігу (Дж. Віко, І. Гердер, Е. Мейєр); теорії цивілізації (М. Данилевський, П. Сорокін, А. Тойнбі).

Тема 2 . Основні риси соціально-економічного устрою рабовласницьких держав Стародавнього Сходу і античного світу

Загальна характеристика господарської діяльності в умовах первісного суспільства на основні етапи її еволюції. Палеолітична та неолітична революції. Проблеми взаємодії людини та природного середовища в стародавньому суспільстві. Перший великий суспільний поділ праці та перехід від привласнюючого до відтворювального господарства. Виникнення землеробства та скотарства. Трипільська культура. Другий суспільний поділ праці та зародження ремесла. Поява металевих знарядь праці.
Громада (община) – головна господарська форма первісної доби. Розпад первіснообщинного ладу та перехід до різних економічних структур класового суспільства (рабовласництво, феодалізм). Типи стародавніх цивілізацій.
Фази еволюції та варіації розвитку рабовласництва (східне та античне рабство). Особливості розпаду первіснообщинного ладу і формування класового суспільства в країнах Стародавнього Сходу. Роль природних факторів. Особливості агрокультури. Форми власності. Галузева структура економіки, основні форми організації виробництва в аграрному секторі та ремісництві. Економічна роль держави на Стародавньому Сході. Господарсько-технічні досягнення східних та античних держав. Характерні риси “азіатського” способу виробництва.
Економічний розвиток античного світу. Передумови швидкого економічного піднесення Еллади. Передполісний період. Крах сільської общини. Економіка Стародавньої Греції в період розквіту рабовласницького ладу. Характер грецького рабовласництва. Криза полісного рабовласництва в IV ст. до н.е.
Причини економічного підйому Стародавнього Риму. Царський період в римській історії. Економічний розвиток Римської республіки в VI-V ст. до н.е. Економічні наслідки римських завоювань. Розквіт рабовласницької системи в Стародавньому Римі в ІІ-І ст. до н.е. Рабовласницька вілла та ергастерій. Генеза латифундій. Наслідки повстання під проводом Спартака. Господарський лад Ранньої Римської імперії (І ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.). Зародження протофеодальних відносин (система колонату). Криза рабовласницького режиму в ІІІ ст. н.е. Розпад Пізньої Римської імперії. Процеси феодалізації. Причини падіння Римської імперії. Причини занепаду та загибелі рабовласницького способу виробництва.

Тема 3 . Становлення та розвиток феодальної системи господарства (V-XVI ст.)

Загальна характеристика феодального ладу та його періодизація. Господарський лад давніх германців. Економіка франків часів “Салічної правди”. Романо-германський синтез. Форми феодального землеволодіння (аллод, бенефіцій, феод) та причини їх виникнення. Аграрний переворот VIII ст. Бенефіціарна система у франкській державі. Феодальне помістя епохи Каролінгів. Французька сеньйорія ХІ-ХІІІ ст. Перетворення сервів у спадкоємних власників земель.
Розвиток англійського феодалізму. Генеза феодальних відносин в англо-саксонський період. Економічні наслідки норманського завоювання. Закріпачення селянства. Феодальне законодавство ХІІ-ХІІІ ст. Розвиток маноріальної системи (ХІІІ ст.). Форми феодальної ренти: відробіткова рента (панщина), продуктова рента (натуральний оброк), грошова рента (грошовий оброк). Комутація. Еволюція форм феодальної ренти в ХІV-XV ст. Роль повстання Уота Тайлера. Криза кріпосницької системи господарства в XIV-XV ст. “Нове дворянство”.
Розвиток феодалізму в Німеччині. Причини пізньої феодалізації німецького села. Закріпачення селянства в ІХ-ХІ ст. Роль церкви в системі феодальних відносин. Територіальна експансія німецького феодалізму на схід та її наслідки. Феодальне помістя в Німеччині в ХІІ-ХІІІ ст. Форми експлуатації селянства у різних регіонах Німеччини (ХIV-XV ст.) Перехід до оброчної системи. Економіка німецьких міст. Торгівля Північно-німецької Ганзи. Соціально-економічні наслідки селянської війни 1525 року. “Друге видання” кріпосництва.
Основні риси феодального господарства та його галузева структура. Основні господарські форми: феодальне та селянське господарства, ремісничий цех, торгова гільдія. Науково-технічні досягнення епохи.
Соціально-економічні передумови відродження старих і виникнення нових міст в середньовічній Європі. Поглиблення суспільного поділу праці. Технічні зрушення. Протиріччя феодального маєтку і подолання натурального характеру господарства. Галузева структура середньовічного ремесла та значення його цехової організації. Переростання ремесла в дрібнотоварне виробництво. Внутрішня і зовнішня торгівля європейських міст. Гроші та розвиток товарно-грошових відносин. Економічна роль феодального міста у становленні ринку. Комунальні революції.
Формування централізованих національних держав у Західній Європі. Особливості економічного розвитку Франції, Англії та Німеччини.
Фінанси середньовічних міст (на прикладі Франції). Грошово-кредитні проблеми. Імунітети та привілеї.

Тема 4. Генеза капіталізму та мануфактурний період його розвитку (XVI-XVIII ст.)

Передумови Великих географічних відкриттів. Криза левантійської торгівлі. Науково-технічні досягнення. “Жага золота” як наслідок економічного розвитку. Найважливіші географічні відкриття кінця XV-XVI ст. Економічні наслідки Великих географічних відкриттів. Створення колоніальної системи. Створення світового ринку, зміни в напрямках торговельних зв’язків. “Революція цін” XVI ст., її суть, причини, наслідки та значення. Криза натуральної системи господарювання як початок становлення ринкового господарства. Політика меркантилізму.
Первісне нагромадження капіталу, його суть, джерела, методи та результати. Особливості процесу первісного нагромадження у провідних країнах світу – Англії, Голландії, Франції, Німеччині, США.
Розклад феодальних відносин. Становлення та розвиток мануфактурного виробництва в Європі. Галузева та територіальна структура економіки провідних країн. Буржуазні революції в Європі, США, Японії, їх економічні та фінансові програми.
Голландія в XVI-XVII ст. як країна первісного нагромадження капіталу. Соціально-економічні передумови і наслідки Нідерландської буржуазної революції. Голландія – лідируюча капіталістична країна XVII сторіччя. Причини економічного спаду в Голландії у другій половині XVII-XVIII ст.
Англія XVI-XVIII ст. як класична країна первісного нагромадження капіталу з переважно промисловим типом капіталістичної економіки. Передумови та хід аграрного перевороту в Англії. Огороджування та конверсії. Секуляризація . Наслідки аграрного перевороту. Початок становлення варіантних форм розвитку капіталізму в сільському господарстві. “Криваве” законодавство. Становлення мануфактурного законодавства. Початок колоніальних авантюр.
Фінанси та грошовий обіг. Кредит у мануфактурний період. Форми організації торгівлі, розширення світової торгівлі. Работоргівля.

Тема 5. Епоха переходу до індустріального суспільства (кінець XVIII-перша половина XIX ст.)

Особливості розвитку капіталізму в сільському господарстві (Європейські країни та США).
Передумови промислової революції. Промисловий переворот в Англії та його джерела. Розвиток промислового перевороту та його соціально-економічні наслідки. Перетворення Англії в “фабрику світу”. Завершення аграрного перевороту. Зникнення селянства. Зміна зовнішньоторгової політики. Боротьба за фритредерство та прибутковий податок в Англії. Становище промислових робітників. Чартизм.
Особливості промислового перевороту у Франції, Німеччині, США. Роль промислового перевороту у розвитку продуктивних сил. Відставання у рівні економічного розвитку континентальної Європи. Особливості генези капіталізму у Франції. Соціально-економічні передумови і наслідки французької буржуазної революції. Особливості аграрного капіталізму у Франції. Специфіка промислового перевороту та його етапи. Збереження аграрно-індустріальної структури господарства. Формування лихварського характеру французького капіталізму. Робітничий рух.
Економічна відсталість Німеччини в XVIII – першій половині ХІХ ст. Аграрні реформи першої половини ХІХ ст. Соціально-економічні передумови буржуазної революції 1848-1849 рр. та її наслідки. Промисловий переворот в Німеччині та його особливості. “Прусський” шлях розвитку капіталізму в сільському господарстві. Становище робітничого класу. Протекціонізм та система реальних податків в країнах Європи. Зростання еміграційних процесів з країн Західної Європи та їх причини.
Економіка північноамериканських колоній. Причини та наслідки війни за незалежність. “Американський” шлях розвитку капіталізму в сільському господарстві. Промисловий переворот в США та його особливості. Передумови громадянської війни в США та її економічні наслідки.

Тема 6. Господарство провідних країн світу в період монополістичного капіталізму
(остання третина XIX-початок XX ст.)

Прогрес світової науки, техніки та технології виробництва. Структурні зміни в економіці окремих країн та в продуктивних силах світу. Основні тенденції розвитку світової економіки. Концентрація промислового та банківського капіталу як передумови виникнення монополій. Завершальна стадія індустріалізації та формування світового ринку. Вивіз капіталу. Колоніальна система та економічний поділ світу.
Економіка Англії на межі ХІХ –ХХ століть. Причини втрати Англією світової економічної першості. Розширення територіальної експансії та її наслідки. Особливості монополізації економіки. Централізація банківського капіталу. Вивіз капіталу. Аграрна криза та загострення аграрних проблем Великобританії.
Франція на рубежі ХІХ – ХХ століть. Крах другої імперії та Паризька комуна. Аграрні протиріччя, парцелярне господарство. Вповільнення темпів економічного розвитку, його причини, особливості та основні тенденції. Причини промислового відставання Франції. Концентрація виробництва та утворення монополій. Темпи концентрації і централізації банківської справи у Франції. Роль Французького банку. Географія вивозу та сфери впливу французького капіталу.
Об’єднання німецьких земель за ініціативою Прусії. Причини швидкого промислового та економічного піднесення в Німеччині, роль мілітаризації. Залізничне будівництво. Грюндерство в будівництві. Концентрація виробництва та виникнення монополій. Концентрація банківської справи. Формування фінансового капіталу. Аграрні протиріччя в Німеччині. Територіальна експансія.
Перетворення США у провідну індустріальну державу світу. Економічне піднесення в США в останній третині ХІХ ст. та його причини. Монополізація економіки. Трестування промисловості. Формування фінансових груп. Вивіз капіталу та боротьба за колоніальні ринки. Розвиток сільського господарства. Аграрна криза останньої чверті ХІХ ст. та структурі зрушення в аграрному секторі США.
Генеза капіталізму в Японії. Розпад японського феодалізму. Роль торгово-лихварського капіталу. Переродження дворянства. Мануфактурне будівництво. Ліквідація ізоляції країни. Буржуазна революція 1868 р. і початок “перетворень Мейдзі”. Аграрна реформа. Особливості генези капіталізму в Японії. Зміни в соціально-економічному ладі японського села. Капіталістична індустріалізація та її особливості. Насадження “казенного капіталізму”. Передача державних підприємств в приватні руки. Фінансовий капітал та його специфіка. Монополізація промисловості. Експансіоністські спрямування Японії.
Економічні причини Першої світової війни.

Тема 7.Основні тенденції у світовій економіці в міжвоєнний період (1918-1939 рр.)

Економічні наслідки Першої світової війни для Німеччини, США, Англії, Франції та їхній вплив на повоєнний розвиток європейських країн.
Економічні наслідки першої світової війни для Німеччини. Посилення державного регулювання економіки. Версальська система та її економічна суть. Повоєнна розруха та інфляція. Плани Дауеса та Юнга, їх суть та мета. Світова економічна криза 1929-1933 рр. та її особливості в Німеччині. Економічна політика фашизму як варіант виходу з кризи. Мілітаризація німецької економіки.
Вплив Першої світової війни на економіку США. Промислове піднесення 20-х років. Стабілізація народного господарства. Світова економічна криза 1929-1933 рр. “Новий курс” Ф.Рузвельта та його значення. Початок державного регулювання економіки та теоретичне обґрунтування можливості макроекономічного регулювання. Загострення аграрної кризи. Зовнішньоекономічна експансія США.
Вплив Першої світової війни на англійську економіку. Економічний застій в повоєнне десятиріччя. Зовнішньоекономічне становище Англії. Посилення процесу централізації капіталу. Вплив світової економічної кризи 1929 – 1933 рр. на англійську економіку. “Кейнсіанська революція” в економічній науці. Передвоєнна депресія. Аграрні проблеми. Валютно-фінансова політика.
Економічні наслідки Першої світової війни для Франції. Промислове піднесення в 20-ті роки та його причини. Посилення процесу концентрації виробництва та капіталу. Становище в аграрному секторі. Економічна криза 1930-1934 рр. Соціально-економічна політика уряду народного фронту.
Становище провідних країн у світовому господарстві напередодні Другої світової війни. Економічні причини війни.


Тема 8. Економічний розвиток провідних центрів світового капіталістичного господарства після Другої світової війни.

Економічні наслідки Другої світової війни для світового господарства. План Маршалла. Науково-технічна революція. Зрушення в галузевій структурі провідних капіталістичних країн. Розпад колоніальної системи. Інтеграційні процеси в економіці. “Спільний ринок” як форма економічної інтеграції.
Формування трьох центрів світового капіталізму. США. Японія та ФРН як нові економічні лідери.
Форми державного регулювання економіки. Транснаціональні корпорації. Військово-промисловий комплекс та зростання воєнних витрат. Поглиблення криз у 70-80-ті роки та їх причини.
Економічні наслідки Другої світової війни для США. Посилення позицій США у світовому капіталістичному господарстві. Повоєнна конверсія. Циклічний розвиток економіки США наприкінці 40-х –50-х років. Посилення державно-монополістичного регулювання економіки США. Причини зниження темпів зростання в 50-60-ті роки. Економічний підйом 60-х років. Вплив науково-технічної революції на розвиток економіки США. Структурні кризи та їх вплив на економічний розвиток США в 70-ті – на початку 80-х років. “Рейганоміка” та її результати. Зовнішньоекономічна та валютно-фінансова політика. Тенденції розвитку американської економіки на межі тисячоліть. Становлення та розвиток постіндустріального суспільства.
Економічні наслідки поразки Японії у Другій світовій війні. Значення повоєнних реформ. Американська окупація та її наслідки. Програма Доджа і Шоупа. Вплив війни в Кореї на відновлення японської економіки. Соціально-економічні передумови перетворення Японії в один з головних центрів світового капіталістичного господарства. Структурні зрушення в промисловості. Особливості концентрації виробництва. Відставання сільського господарства та аграрна реформа. Роль державного регулювання. Фактори економічного зростання Японії в 50-70-ті роки. Зростання зовнішньоекономічної експансії. Національні особливості японської економіки. Переплетення циклічних та структурних факторів в 70-ті роки. Причини економічного спаду в Японії на рубежі ХХ – ХХІ століть.
Економічні наслідки Другої світової війни для Німеччини. Повоєнна реконструкція економічного та політичного життя. Утворення ФРН. Економічні заходи окупаційних властей. Грошова реформа 1949 року. “План Маршалла” та його роль у відродженні німецької економіки. Фактори економічного піднесення та західнонімецьке “економічне диво” 50-х років. Нестійкість економічного розвитку ФРН в 60-ті роки. Економічний розвиток ФРН в 70-80-ті роки. Місце ФРН у світовому капіталістичному господарстві. Роль ФРН створенні та розвитку “Спільного ринку”. Зовнішньоекономічна експансія ФРН. Соціально-економічні наслідки об’єднання ФРН та НДР.
Економічні наслідки Другої світової війни та особливості повоєнного розвитку Франції. Часткова націоналізація та її характер. Економічні підсумки “Плану Маршалла”. Модернізація промисловості в 50-х роках. Технічний переворот в сільському господарстві. Посилення державного регулювання економіки. Економічна політика голлізму. Посилення концентрації та централізації капіталу. Остаточний розпад колоніальної системи та його вплив на економіку Франції. Зміни в напрямку зовнішньоекономічних зв’язків. Посилення нестійкості економічного розвитку Франції в 70-ті роки. Новий етап націоналізації та його соціально-економічні результати. Місце Франції у Європейському Союзі та світовому господарстві.
Економічні наслідки Другої світової війни для Великобританії. Англійська економіка у повоєнні роки та її основні тенденції. Поглиблення кризи британської колоніальної імперії, її крах та вплив на економіку Англії. Післявоєнне відновлення та часткова націоналізація в Англії. Розвиток економіки в 40-50-ті роки. Особливості державного регулювання англійської економіки. Зрушення в промисловості та індустріалізація сільського господарства. Уповільнення темпів економічного розвитку Великобританії в кінці 50-х - 60-х роках. Посилення втручання держави в економіку. Фінансові проблеми. Загострення економічних протиріч в 70-ті – на початку 80-х років. Економічна політика М.Тетчер. Роль Великобританії у світовому господарстві на сучасному етапі.

Тема 9. Постіндустріальна революція у провідних країн світу: результати та наслідки.
Цивілізаційний підхід до аналізу історії. Три основні фази розвитку суспільства: доіндустріальна – індустріальна – постіндустріальна. Порівняльна характеристика основних стадій суспільно-економічного розвитку. Причини та фактори формування постіндустріального суспільства. Постіндустріальна революція.
Глобалізація як важливий елемент світової системи. Основні аспекти глобальної економіки. Загальносвітові тенденції формування мега суспільства.
Основні напрямки впливу глобалізації на стан національних економік і, відповідно, рівень національної конкурентоспроможності. Сучасні загальноцивілізаційні проблеми, їх класифікація та шляхи розв’язання.

МОДУЛЬ ІІ
Тема 10. Характерні риси економічної думки стародавнього світу та
середньовіччя.
Економічна думка Стародавнього Сходу. Вплив релігії та звичаїв на формування економічних поглядів та підходів. Економічна думка Античного світу: Стародавня Греція та Стародавній Рим. Загальна характеристика традиційного типу поведінки в докапіталістичних суспільтвах.
Видатні мислителі Стародавньої Греції: Ксенофонт, Арістотель, Платон. Порівняння понять економіка та хремастика. Ціна та критерії справделиввості при обміні. Трактування багатства у творах Арістотеля. Модель ідеальної держави Платона.
Характерні погляди на економічну реальність Стародавнього Риму у творах Катона, Варрона, Колумелли та братів Гракхів. Економічні погляди раннього християнства.
Загальна характеристика розвитку і економічної структури господарства епохи Середньовіччя. Економічна думка Середньовіччя в Західній Європі. Економіка в контексті релігійного світосприйняття. “Салічна правда”, “Капітулярій про вілли”. Економічні погляди каноністів. Августин Блаженний і Фома Аквінський та їх вклад в розвиток економічних учень. Дискусії про справедливу ціну. Причини засудження лихварства в період раннього Середньовіччя та перегляд поглядів на це явище в епоху Реформації
Економічна думка Середньовічної Русі. ”Руська правда”. „Галицько – Волинський літопис”. Розвиток грошово – кредитних відносин у працях Ніколи Орема.

Тема 11. Меркантилізм – як напрямок економічної думки.

Основні положення економічної теорії меркантилізму. Предмет дослідження у меркантилістів. Cфера обігу як сфера дослідження економічних явищ у меркантилістів. Мета дослідження у меркантилістів – обґрунтування державної економічної політики. Головні напрямки політики меркантилізму.
Ранній меркантилізм. Економічні погляди В. Стаффорда та Г.Скаруффі. Теорія грошового балансу.
Розвинутий або мануфактурний меркантилізм. Економічні погляди Томаса Мена, Антоніо Серра, Антуана Монкретьєна. Теорія активного торгового балансу.
Особливості раннього та пізнього меркантилізму в різних країнах. Англійський меркантилізм (В. Стаффорд, Т. Мен, С. Фортрей, Дж. Стюарт). Французький меркантилізм. Економічні погляди А. Монкретьєна. Меркантилізм в Італії (Г.Скаруффі, Б.Даванцаті, А.Серра).
Економічна політика меркантилізму і сучасність. Особливості розвитку меркантилізму в російській та українській соціально-економічній думці кінця ХVIІ-початку ХVІІІ ст. Економічні ідеї І.Т.Посошкова і Феофана Прокоповича. Проблеми людини та праці в економічних поглядах Г.Сковороди.

Тема 12. Виникнення класичної політичної економії та її еволюція в Англії.

Предмет вивчення "класичної школи". Проблема хронологічних меж класичної політичної економії. Етапи розвитку класичної політекономії та її основні характерні ознаки. Перший етап розвитку класичної політекономії (перша стадія - У.Петті і П.Буагільбер, друга стадія - фізіократи Ф.Кене та А.Тюрго). Другий етап розвитку класичної політекономії (Адам Сміт). Третій етап розвитку класичної політекономії (Д. Рікардо, Т. Мальтус, Н. Сеніор, Ж. Б. Сей, Ф. Бастіа). Четвертий етап розвитку класичної політекономії (Дж. Мілль).
У. Петті і П. Буагільбер - засновники теорії трудової вартості. Економічні погляди У. Петті. Проблема визначення вартості. Визначення ренти. Питання про ціну землі. Теорія процента. Теорія зарплати.
Економічні погляди П. Буабільгера. Особливості економічного розвитку Франції у XVI - XVIII ст. і їх відображення в поглядах П. Буагільбера. Економічні погляди фізіократів - французький варіант класицизму.
Економічна теорія А. Сміта. Вчення А. Сміта про поділ праці. Визначення вартості. Трактування заробітної плати, прибутку, ренти, капіталу. Проблема відтворення в суспільному виробництві.


Тема 13. Еволюція класичної політичної економії в кінці XVIII–ХІХ ст. Критика класичної політичної економії.

Передумови трансформації класичної "буржуазної" політекономії на межі XVIII - XIX ст. Економічне вчення Д. Рікардо. Теорія вартості. Трактування капіталу. Вчення Д. Рікардо про прибуток, заробітну плату, земельну ренту. Проблема реалізації. Принцип порівняльних переваг.
Еволюція рікардіанства в Англії. Економічні концепції Т.Мальтуса. Теорія народонаселення і реалізації економічного росту. Трактування земельної ренти. Теорія утримання Н.Сеніора. Економічні погляди Д.Мак-Куллоха. Синтез економічних теорій вартості, капіталу, прибутку, ренти у працях Дж.С.Мілля.
Становлення економічної теорії у Франції. Політична економія Ж.-Б. Сея. Вчення про три фактори виробництва та теорію реалізації. Теорія ринку („закон Сея").Теорія "послуг" та "економічних гармоній" Ф.Бастіа.
Ліберальна економічна наука США ХІХ. Теорії національної економіки та протекціонізму у працях Г. Кері.
Зародження системи національної політичної економії в Німіччині.

Тема 14. Соціалістичні економічні вчення.

Історичні умови виникнення утопічного соціалізму в Західній Європі (початок ХІХ ст.) і його загальна характеристика. Концепція А. Сен-Сімона, його критика капіталізму. Проект нової індустріальної системи. Історична концепція Ш.Фур’є. Фур’є – критик капіталізму. Вчення про асоціацію.
Особливості англійського утопічного соціалізму. Практична діяльність Р.Оуена. Р.Оуен про перетворення суспільства. Проект “трудових грошей і справедливого обміну”. Соціалісти-рікардіанці про „справедливу” організацію суспільства (У. Томпсон, Дж. Грей, Дж. Брей, Т.Годскін).
Історичні умови зародження і початок формування марксистської політичної економії в 40 — 50-тих роках ХІХ ст. Розробка К. Марксом і Ф.Енгельсом економічної теорії капіталізму. Структура і основні проблеми 1, 2 і 3 томів “Капіталу” К.Маркса. Теоретичні проблеми 4 тому “Капіталу”.
Питання економічної теорії у працях К.Маркса і Ф.Енгельса у 70 — 90-х роках ХІХ ст. Розвиток В.І. Леніним марксистської політичної економії. Марксизм і сучасність.

Тема 15. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії. Маржиналізм.

Формування неокласичної традиції у західній політичній економії. Виникнення маржиналізму. Г.Госсен, Й.фон Тюнен, О.Курно – предтечі маржиналізму.
Австрійська школа граничної корисності. Предмет і метод дослідження. Теоретичні погляди К.Менгера, Е.Бем-Баверка, Ф.Візера. Теорія " граничної корисності". Граничний аналіз в економічній науці
Кембріджська школа. Економічні вчення Г.Джевонса. Політична економія А. Маршалла. Теорії "економічної рівноваги", "попиту та пропозиції", корисності, ціни. Розвиток неокласичної традиції у працях А. Пігу та Р.Хоутрі. Перегляд неокласичної теорії ринку.
Американська школа неокласиків. Теорії "статики та динаміки", "граничної продуктивності" Д.Кларка. Розподіл доходу між виробничими факторами.
Економічні концепції шведської (Стокгольмської) школи. Внесок у розвиток світової економічної науки К.Віксселя. Теорія соціальної економіки у працях Г.Касселя.
Вклад лозанської математичної школи у розвиток економічної науки. Теоретичні моделі загальної ринкової рівноваги Л. Вальраса. Критерій оптимуму В.Парето. Економічна рівновага. Ринкове саморегулювання

Тема 16. Історична школа та соціальний напрям у
політичній економії.

Виникнення нової доктрини суспільного розвитку, побудованої на альтернативній методології. Започаткування системи національної політичної економії в Німеччині. "Романтичний рух" У.Канта, Й.Фіхте, А.Мюллера. Історична школа про природу людини, людський фактор. Вплив ідей Ф.Ліста на створення "виховного протекціонізму" і "національної системи політичної економії".
Стара історична школа і її представники (В.Рошер, К.Кніс і Б.Гільдебранд).
Методологія і основні течії "нової" історичної школи. Періодизація історії народного господарства "молодими істориками". Детермінованість економічного розвитку правовими, етнографічними, психологічними і морально-релігіозними факторами. Погляди Г.Шмоллера, Л. Брентано, К.Бюхера на суспільний і економічний розвиток. М.Вебер про вплив релігійної етики на становлення і характер капіталізму. Французька гілка історичної школи (Ф.Сіміанд). Особливості англійської історичної школи (А.Тойнбі, У.Ешлі, У.Канінгем).
Молода історична школа: в пошуку "духу капіталізму". "Соціальний напрям" в німецькій економічній теорії. Модифікація ідей історичної школи Р.Штольцманом і Р.Штаммлером. Теорії "гармонії інтересів", "соціального плюралізму як обгрунтування державного соціалізму.

Тема 17. Кейнсіанство та його еволюція в різних країнах.

Історичні та економічні передумови виникнення кейнсіанства. Господарство світу в міжвоєнний період. Подолання наслідків першої світової війни та стабілізація господарства. Світова економічна криза 1929 - 1933 р.р.: причини і наслідки. Мілітаризація економіки.
Теоретична система та економічна програма Д. Кейнса. Предмет та метод економічної теорії. Макроекономічний аналіз. Трактування Д.Кейнсом причин порушення рівноваги в капіталістичній економіці. Визначення психологічних схильностей людини. Теорія ефективного попиту. Концепція мультиплікатора інвестицій та зайнятості. Засоби державного регулювання економіки. Значення кейнсіанської теорії.
Поширення поглядів кейнсіанців у світі і національні школи в різних країнах. Американський варіант кейнсіанства. Кейнсіанство у Франції. Розвиток і становлення кейнсіанства у Швеції.
Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Теорії "економічної динаміки" Р.Харрода та " економічного зростання" О.Домара .
Посткейнсіанство і його джерела. Кейнсіанська теорія та економічна політика. Криза кейнсіанства в 70 - 80 рр. XX ст.

Тема 18. Інституціоналізм. Cучасний інституціональний напрям.

Загальна характеристика інституціоналізму та основні етапи його розвитку. Американський інституціоналізм на початку XX ст. та його головні напрямки розвитку. Соціально-психологічний інституціоналізм Т.Веблена. Соціально-правовий інституціоналізм Дж.Коммонса. Емпіричний (кон'юктурно-статистичний) інститутціоналізм У.Мітчелла.
Неоінституціоналізм. Соціальний та технологічний інституціоналізм Дж.К.Гелбрейта. Трансакційні витрати, права власності в працях Р.Коуза. Теорія суспільного вибору Дж.М.Б'юкена.
Еволюція теорій трансформації капіталізму під впливом НТР. Теорія конвергенції "двох систем", "народного капіталізму", "управлінської революції", "революції в доходах", "колективного капіталізму" та "соціального партнерства". Концепції "індустріального суспільства" П.Дракера, Р.Арона, Дж. Гейлбрейта, "технологічного суспільства" Ж.Еллюля.
Концепції футурології. "Постіндустріальне суспільство" Д.Белла. "Суперіндустріальне суспільство" А.Тоффлера.
Футурологія і глобальне моделювання.

Тема 19. Еволюція економічних ідей, неолібералізм.

Еволюція неокласичної теорії на початку XX-го ст. Методи дослідження в неокласичному напрямі: консервативний, неокласичний синтез, неолібералізм. Неокласичні теорії економічного зростання і ринку. Монополії і конкуренція. Економічні теорії Ф.Еджуорта, Е.Чемберліна, Дж.Робінсона, Й.Шумпетера.
Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання. Учення про виробничу функцію. Функція Кобба-Дугласа. Моделі економічної динаміки Р.Солоу, Дж. Міда та У.Свена
Загальна характеристика неолібералізму і причини його виникнення у XX ст. Форми неолібералізму. Лондонська, німецька (фрайбурзька, кельнська), паризька та чиказька школи. Проблеми вільного підприємництва, ринку, конкуренції, меж державного втручання. Теорія "соціального ринкового господарства". Англійський неолібералізм. Теоретичні концепції Ф. Хайєка.
Неолібералізм у Німеччині. Теорія економічних порядків. В. Ойкен і його концепція "ідеальних господарських систем". Теорії "соціального ринкового господарства" та "сформованого суспільства" В. Репке, А.Мюллера-Армака, Л. Ерхарда.
Чиказька школа монетаризму. Монетарна модель циклу М.Фрідмена.
Неокласичне відродження. Теорії "економіки пропозиції" та "раціональних очікувань" Т.Сарджента, Р. Лукаса, С.Фішера. Проекти податкової реформи. "Крива Лаффера".
"Неокласичний синтез". Сучасні неокласичні економічні теорії.” Економікс” П.Самуельсона і його теоретичні основи. Досвід використання неокласичних моделей в економічній політиці.


Тематика та плани лекцій.

Тема 1. Вступ до курсу „Історія економіки та економічної думки”. Предмет, методи та завдання курсу.

1. Предмет історії економіки та економічної думки (ІЕЕД), її місце в системі економічних наук.
2. Теоретико-методологічні засади курсу. Періодизація економічної історії та історії економічної думки.
3. Логіка та структура курсу. Мета і завдання курсу.

Тема 2 . Основні риси соціально-економічного устрою рабовласницьких держав Стародавнього Сходу і античного світу

1. Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства та їх характеристика.
2. Проблема взаємодії людини та природного середовища в стародавньому суспільстві.
3. Розпад первіснообщинного ладу. Типи стародавніх цивілізацій.
4. Економічний розвиток античного світу.
5. Причини занепаду та загибелі рабовласницького способу виробництва.

Тема 3 . Становлення та розвиток феодальної системи господарства (V-XVI ст.)

1. Розвиток, основні риси та етапи еволюції феодального господарства.
2. Форми феодального землеволодіння, галузева структура та основні види господарські діяльності.
3. Феодальне місто, його виникнення та економічна роль. Значення цехової організації.
4. Формування централізованих національних держав у Західній Європі та особливості економічного розвитку Франції, Англії й Німеччини.

Тема 4. Генеза капіталізму та мануфактурний період його розвитку (XVI-XVIII ст.)

1. Передумови, хід та економічні наслідки Великих географічних відкриттів.
2. Зрушення в розвитку продуктивних сил Європи в XVI столітті та криза дрібнотоварного виробництва.
3. Первісне нагромадження капіталу, його суть, джерела, методи та результати.
4. Огороджування, конверсії та секуляризація як складові аграрного перевороту в Англії та його наслідки.

Тема 5. Епоха переходу до індустріального суспільства (кінець XVIII-перша половина XIX ст.)

1. Промисловий переворот в Англії, його передумови та хід.
2. Соціально-економічні наслідки промислового перевороту.
3. Перетворення Англії в світового економічного лідера.
4. Економічний розвиток США у XVIII-перша половина XIX ст..


Тема 6. Господарство провідних країн світу в період монополістичного капіталізму (остання третина XIX-початок XX ст.)

1. Прогрес науки, техніки і технології виробництва в останній третині ХІХ – початку ХХ ст.
2. Основні тенденції розвитку світової економіки на рубежі ХІХ-ХХ ст.
3. Причини втрати Англією світової економічної першості.
4. Перетворення США у провідну індустріальну державу світу.
5. Економічні причини Першої світової війни.

Тема 7.Основні тенденції у світовій економіці в міжвоєнний період (1918-1939 рр.)

1. Економічні наслідки Першої світової війни.
2. Розвиток економіки США 1918-1939 рр.
3. Економічна суть Версальської системи. Повоєнний розвиток Європейських країн. Плани Ч.Дауеса та О.Юнга.
4. Економічні причини Другої світової війни.

Тема 8. Економічний розвиток провідних центрів світового капіталістичного господарства після Другої світової війни

1. Економічні наслідки Другої світової війни для світової економіки.
2. Економічне піднесення Японії після Другої світової війни. Зворотній курс Доджа-Макартура.
3. План Маршалла, його суть та значення для відродження повоєнної Європи.
4. Інтеграційні процеси в економіці та Європейський Союз як форма економічної інтеграції.

Тема 9. Постіндустріальна революція у провідних країн світу: результати та наслідки.

1. Основні форми і напрями розвитку міжнародних економічних відносин, сучасні центри економічного суперництва світового господарства.
2. Глобалізація: суть та основні форми прояву.
3. Характеристика постіндустріального суспільства на прикладі провідних країн світу. Тенденції світового економічного розвитку на межі тисячоліть.

Тема 10. Характерні риси економічної думки стародавнього світу та
середньовіччя.

1.Особливості економічної думки стародавнього світу.
2. Пам’ятки економічної думки Стародавньої Греції і Стародавнього Риму.
3. Вплив релігії на економічну думку раннього та зрілого Середньовіччя.
4. Формування та розвиток економічної думки в Київській Русі.

Тема 11. Меркантилізм – перша школа політичної економії.

1. Історичні передумови виникнення. Загальна характеристика і особливості меркантилізму як напрямку економічної думки.
2.Основні етапи та генезис меркантилістської доктрини.
3.Місце меркантилізму в історії економічних вчень. Протиріччя і суперечності меркантилізму як економічної доктрини. Критика меркантилізму А.Смітом та Дж.М.Кейнсом.

Тема 12. Виникнення класичної політичної економії та її еволюція в Англії.

1.Соціально-економічні та політичні передумови виникнення класичної політичної економії. Загальна характеристика економічної доктрини та методологічних принципів.
2. Зародження класичної політичної економії в Англії
3.Розвиток класичної політичної економії у Франції. Школа фізіократів. “Економічні таблиці” Ф.Кене.
4.Теоретична система А.Сміта.

Тема 13. Еволюція класичної політичної економії в кінці XVIII–ХІХ ст. Критика класичної політичної економії.

1.Історичні і теоретичні передумови подальшої трансформації класичної політичної економії на початку ХІХ ст. Економічні погляди Д.Рікардо.
2. Політична економія Ж.Б.Сея. Концепція трьох факторів виробництва.
3. Економічні погляди Т.Мальтуса, Н.Сеніора, Д. Мілля.
4. Завершення класичної політичної економії у працях Дж.С. Міль. Започаткування економічного реформізму.


Тема 14. Соціалістичні економічні вчення.

1.Історичні умови виникнення та ідейно-теоретичні джерела соціалістичних економічних ідей.
2.Виникнення і розвиток теорії марксизму. Основні етапи та специфіка методології вчення К.Маркса.
3.Розробка проблем політичної економії К.Марксом. Порівняння класичної політичної економії і марксизму.
4. Критичний аналіз з історії економічної думки К.Марксом.
5. Здобутки і протиріччя соціалістичних економічних теорій.

Тема 15. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії. Маржиналізм.

1. Передумови виникнення та особливості методології маржиналізму. “Маржиналістська революція”.
2. Основні етапи формування та розвитку нової школи.
3. Започаткування теорії граничного аналізу.
4. Австрійська школа: розробка теорії граничної корисності
5. Англійський маржиналізм. Американська школа маржиналізму. Граничний аналіз факторів виробництва.

Тема 17. Кейнсіанство та його еволюція в різних країнах.

1.Історичні та соціально-економічні передумови виникнення та еволюції кейнсіанства.
2. Макроекономічна модель та економічна програма Дж.М.Кейнса.
2. Подальший розвиток. Неокейнсіанство. Кейнсіансько-неокласичний синтез
4. Теоретична криза кейнсіанства і формування нових неортодоксальних течій і напрямків.

Тема 18. Інституціоналізм. Cучасний інституціональний напрям.

1.Соціально-економічні передумови виникнення інституціоналізму. Особливості методологій та основні етапи генезису інституціоналізму.
2. Футурологічні та соціально-інституціональні технократичні концепції Становлення неоінституціоналізму: методологічні особливості та структура нової теорії.
3.Внесок інституціоналізму у розвиток світової економічної думки. Теоретична та практична доцільність використання ідей інституціоналізму в умовах трансформації економіки.

Тема 19. Еволюція економічних ідей, неолібералізм.

1. Загальний огляд сучасних напрямків та течій в світовій економічній думці
2.Історично-економічні та теоретичні передумови виникнення неолібералізму. Основні школи неолібералізму.
3. Нова класична економіка. Економічний лібералізм та урегульованість економіки. Неокласичний синтез П.Самуельсона.Тематика та плани семінарських занять, рекомендована література до кожної теми.

Тема 1. Вступ до курсу „Історія економіки та економічної думки”. Предмет, методи та завдання курсу.

1. Предмет, завдання та функції економічної історії.
2. Етапи розвитку економічної історії як наукової дисципліни.
3. Методологія історико-економічних досліджень.
4. Критерії періодизації економічної історії та різні підходи до цієї проблеми.


 Рекомендована література:
а) підручники та посібники:
[1, С.7 – 22.], [11, С. 4-12], [12, С.14-17], [13 ], [15, С. 6-34.], [21, С.15-22], [25 ], [ 29,С. 3-20.], [ 32, С. 3-8], [ 33, С. 3-11].

б) додаткова література:
1. Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм,. ХУ– ХУІІІ вв. Т.3. – М.: Прогресс, 1992.
2. Виноградов В.А. Состояние и перспективы историко-экономических исследований Вопросы истории. – 1988. -№ 4. – С.3-12.
3. Иноземцев В.Л. К теории постэкономической общественной формации. – М., 1995.
4. Козенко Б.Д.., Садовая Г.М. О периодизации новой и новейшей истории в свете новейших трактовок // Новая и новейшая история. – 1993. - № 4. С.87-96.
5. Кочергин А.М. Проблемы методологии исследования общества как целостной системы. – Новосибирск, 1988. – С.182-192.
6. “Круглый стол”. Проблемы периодизации новой и новейшей истории // Новая и новейшая история. – 1993. - № 1. – С.77-84.
7. Платонов С. После коммунизма: Книга, не предназначенная для печати. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 255 с.
8. Платонов С. После коммунизма: Книга, не предназначенная для печати / Предисл. В.Аксёнова и др. – 2-е изд.; Второе пришествие : Беседы. – М.: Мол. гвардия, 1991. – 555 с.
9. Полетаев А.В. Клиометрика – новая экономическая история – историческая экономика. // Истоки. Вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли. – Выпуск 1. – М.: Экономика, 1989. – С.37-54.
10. Солодкина М.М. Об историко-экономическом познании. // Вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли. – Выпуск 1. – М.: Экономика, 1989. – С.24-36.
11. Сергейчик Е.М. Философия истории. – СПб.: Издательство «Лань», 2002. – С.149-181, 370-385.
12. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т.1. – М.: Мысль, 1993.

Тема 2 . Основні риси соціально-економічного устрою рабовласницьких держав Стародавнього Сходу і античного світу.

1. Загальна характеристика господарської діяльності людини за первісного суспільства та етапи його еволюції.
2. Неолітична революція як перехід від привласнюючого до виробничого господарства та поліцентризм виникнення землеробства.
3. „Азіатський” спосіб виробництва та його особливості.
4. Економічні причини підйому Стародавньої Греції та Риму.

 Література:
а) підручники та посібники:
[1, С. 23-62], [11, С.12-19], [12, С.18-21], [15, С. 6-34.], [16, С.36-138], [21, С. 23-34], [ 29, С. 21-48], [ 32, С.47-107], [ 34, С.10-40].

б) додаткова література:
1. Алексеев В.П. Становление человечества. – М.: Мысль, - 462 с., ил.
2. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. – М.: Мысль, 1982. – 304 с., схем.
3. Васильев Л.С. Что такое «азиатский» способ производства // Народы Азии и Африки. – 1988. - № 3. – С.65-75.
4. Зибер Н.И. Очерки первобытной экономической культуры // Избранные экономические произведения. – М.: Наука, 1959. – Т. 2.
5. История древнего мира. Ч.ІІ. Греция и Рим. Учебное пособие / Под ред. А.Г.Бокщанина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1981. – 431 с., ил.
6. Кузищин В.И. Античное классическое рабство как экономическая система. – М.: Изд-во МГУ, 1990.
7. Кузищин В.И. Римское рабовладельческое поместье ІІ в. до н.э. – М: Изд-во МГУ, 1973.
8. Кулишер И. Очерк экономической истории Древней Греции. – Л.: Сеятель, 1925.
9. Першіц А.І., Монгайт О.Л., Алексєєв В.П. Історія первісного суспільства. – К.: Вища школа, 1980.
10. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. – М., 1974.
11. Редер Д.Г., Черкасова Е.А. История древнего мира. Ч.І. Первобытное общество Древний Восток. Учебное пособие для / Под ред. Ю.С.Крушкол. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1979. – 288 с., ил.
12. Штаерман Е.М. Древний Рим: проблемы экономического развития. – М.: Наука, 1978.

Тема 3 . Становлення та розвиток феодальної системи господарства (V-XVI ст.)
1. Порівняльна характеристика розвитку феодалізму в Англії та Франції.
2. Розвиток феодалізму в Німеччині та причини пізньої феодалізації села.
3. Еволюція рентних відносин та фактори впливу на них.
4. Феодальне місто та його економічна роль в становленні ринку.

 Література:
а) підручники та посібники:
[1, С.63-83], [2, С.78-87, 158-290], [11, С.19-28], [12, С.21-28], [16, С.139-226], [21, С. 35-46], [22, С.52-98], [23, С.24-43], [29, С. 49-72], [32, С.138-203], [33, С. 32-49],[34, С.40-59].


б) додаткова література:
1. Авдеева К.Д. Внутрення колонизация и развитие феодализма в Англии. – Л., 1973.
2. Бродель Фернан. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. Т.1. Структуры повседневности: возможное и невозможное. – М.: Прогресс, 1986.
3. Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. – М., 1970.
4. Гуревич А.Я. Средневековый купец // Одиссей. – Наука, 1990. – С.96-131.
5. Лебек С. Происхождение франков. – М., 1993.
6. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М.: Прогресс, 1992.
7. Неусыхин А.Й. Судьбы свободного крестьянства в Германии в YІІІ-ХІІ в.в. – М., 1964.
8. Петровский В.З. Феодализм на Западе и Востоке // Народі Азии и Африки. – 1988. – № 5. – С.115-122.
9. Полянский Ф.Я. Экономическая история зарубежных стран. Эпоха феодализма. – М., 1954.
10. Солодкова Л.И. Ранний Кельн: социально-экономическое развитие и освободительная борьба горожан в ХІ-ХІІІ вв. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1991.
11. Шевеленко А.Я. Технология городских ремесел в Западной Европе в VI-XV вв. // Вопросы истории. – 1993 - № 5. – С. 140-152.


Тема 4. Генеза капіталізму та мануфактурний період його розвитку (XVI-XVIII ст.)
1. Створення колоніальної системи, становлення світового ринку та зміни в напрямках торговельних зв’язків.
2. “Революція цін” XVI ст., її суть, причини, наслідки та значення.
3. Особливості первісного нагромадження капіталу в Голландії в XVI – XVII ст.
4. Первісне нагромадження в Англії.

 Література:
а) підручники та посібники:
[1, С. 85-116], 11, С.28-42], [12, С.39-49], [16, С. 158-171, 183-188,. 191-206, 222-226, 317-367, 414-437],[23, С.44-53], [29, С. 72-106], [32, С.213-223], [33, С.49-58], [34, С.60-96].

б) додаткова література:
1. Англия XIV – XVII вв. Проблемы генезиса капитализма. Сб. статей. – Горький: Изд-во ГГУ, 1974.
2. Иерусалимская Е.В. Дэвенант о денежной реформе 90-х годов XVII в. в Англии // Экономическая история: исследования, историография, полемика. – М.: Наука, 1992. – С. 43-49.
3. Чистозвонов А.Н. Процесс первоначального накопления в период Нидерландской революции ХYI века и в республике соединённых провинций // Новая и новейшая история. – 1981. - № 3. – С.64-81.
4. Малаховский К.В. Кругосветный бег «Золотой лани». – М.: Наука. – (Страны и народы) – 167 с.
5. Цвейг С. Подвиг Магеллана. – Симферополь: Таврия, 1988. – 224 с.


Тема 5. Епоха переходу до індустріального суспільства (кінець XVIII-перша половина XIX ст.)

1. Особливості виникнення і розвитку капіталізму в Німеччині (кінець XVIII ст. – 1871 р.).
2. Промисловий розвиток Франції в період від Великої Французької буржуазної революції 1789-1793 рр. до Паризької комуни та його особливості.
3. Передумови громадянської війни в США 1861-1865 рр. та її економічні наслідки.

 Література:
а) підручники та посібники:
[1, С. 128-146], [11, С. 42-50], [12, С. 49-56], [16, С. 317-367, 414-437], [21, С. 47-71], [28, С. 70-86, 105-164], [34, С.105-141, 150-166].

б) додаткова література:
1. Адо А.В. Место французской революции в процессе перехода страны от феодализма к капитализму //Новая и новейшая история. – 1989. - №3. – С. 17-25.
2. Бергер П. Капиталистическая революция (50 тезисов о процветании, равенстве и свободе): Пер. с англ. – М.: Издательская группа «Прогресс» – «Универс», 1994. – С. 147-178.
3. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т.2. Игры обмена. – М.: Прогресс, 1988.
4. Бродель Ф. Материальна цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т.3. Время мира. - М.: Прогресс, 1992. – С. 173-179.
5. Грох М. От кризиса феодального общества к буржуазной революции // Новая и новейшая история. – 1987. - № 6. – С. 104-116.
6. Далин С.А. Экономические проблемы войны за независимость и их актуальное значение // США. Экономика, политика, идеология. – 1976. - № 6. – С. 52-65.
7. Джинчарадзе В.З. Экономическая история США. – М., 1973
8. Ерофеев Н.А. Промышленная революция в Англии. – М., 1963.
9. Ерофеев Н.А. Промышленный переворот: содержание и границы понятия // Новая и новейшая история. – 1984. - № 6. – С. 78-87.
10. Степанова О. 4 июня 1776. – М.: «Молодая гвардия», 1976. – 192 с. с ил.
11. Чистозвонов А.Н. Генезис капитализма: Проблемы и методология. – М., 1985.

Тема 6. Господарство провідних країн світу в період монополістичного капіталізму (остання третина XIX-початок XX ст.)

1. Об’єднання німецьких земель та причини швидкого економічного піднесення Німеччини в 1871-1914 рр.
2. Економічний розвиток Франції в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.
3. Модернізація Японії та перебудова господарства наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
4. Економічне протистояння Англії та США наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 Література:
а) підручники та посібники:
[1, С. 142-170], [11, С. 50-63], [16, С. 441-450, 461 -497], [21, С. 72-85], [23, С. 70 - 88], [29, С. 165 - 216].

б) додаткова література:
1. Аграрные преобразования в годы революции Мейдзи (ХІХ в.) // Япония: Экономика, политика, история. – М., 1989. - С. 239-246.
2. Бедняк И.Я. Япония в период перехода к империализму (становление японского капитализма на рубеже ХІХ – ХХ вв.). – М.: Изд-во вост. литературы, 1962.
3. Бухарин Н.И. Мировое хозяйство и империализм. 1915г. // Проблемы теории и практики социализма. – М.: Политиздат, 1989. – С. 21 – 93.
4. Генезис японского капитализма. – М.: ИНИОН, 1991.
5. Джинчарадзе В.З. Экономическая история США. – М., 1973.

Тема 7.Основні тенденції у світовій економіці в міжвоєнний період (1918-1939 рр.)

1. Світова економічна криза 1929 –1933 рр. для США та “Новий курс” Ф.Д.Рузвельта.
2. Особливості розвитку Німеччини в міжвоєнний період (1929-1933 рр.).
3. Особливості кризи в Англії, Франції та Німеччині.
4. Становище провідних країн у світовому господарстві напередодні Другої світової війни.

 Література:
а) підручники та посібники:
[1, С.170 - 182], [11, С. 63-77], [15, С. 5-50], [16, С. 498-525], [21, С. 86-101], [23, С. 69-107], [29, С. 222-308].

б) додаткова література:

1. Галкин А.А. Германский фашизм. – М., 1989.
2. Коломойцев В.Е. 100 дней президента Ф.Д.Рузвельта. – К.: Молодь, 1998. – 424 с.: фотоил.
3. Проэктор Д.М. Фашизм: путь агрессии и гибели. – М., 1985.
4. Шлезингер–младший А.М. Циклы американской истории: Пер. с англ. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Прогресс – Академия», 1992. – С. 311 –367.


Тема 8. Економічний розвиток провідних центрів світового
капіталістичного господарства після Другої світової війни.

1. Економіка США після Другої світової війни та основні тенденції її розвитку.
2. Причини виникнення та занепаду японського “економічного дива”.
3. Особливості повоєнного розвитку Англії та Франції.

 Література:
а) підручники та посібники:
[1, С.197 - 243.], [11, С. 78 - 92], [15, С. 51-100], [16, С. 526 - 547], [21, С. 102-120], [23, С. 94 - 106], [24, С. 115 –154, 167 - 237], [29, С. 309-424].
б) додаткова література:
1. Богачева О. Особенности подъема 90-х годов в США //МЭиМО. – 1995. - №1. – С. 118 – 124.
2. Бодров В.Г. Современный экономический консерватизм: Переоценка ценностей или повторение прошлого? – К.: Лыбидь, 1990. – 132 с.
3. Иноземцев В.Л. Пределы «догоняющего» развития. – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2000. – 295 с.
4. Манукян А.А. Проблемы послевоенного развития экономики капиталистических стран. – М.: Экономика, 1996.
5. Тоффлер Э. Третья волна. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 1999. – 784 с.

Тема 9. Постіндустріальна революція у провідних країн світу: результати та наслідки.
1. Глобалізація як новий етап розвитку світової економіки.
2. Загальноцивілізаційні проблеми людства.
3. Сучасні форми міжнародного співробітництва для розв’язання найгостріших проблем сьогодення.

 Література:
а) підручники та посібники:

[1, С.197 - 243.], [11, С. 78 - 92], [15, С. 51-100], [16, С. 526 - 547], [21, С. 102-120], [23, С. 94 - 106], [24, С. 115 –154, 167 - 237], [29, С. 309-424].

б) додаткова література:
1. Богомолов О. Анатомия глобальной экономики. - М.: НКЦ “Академкнига”, 2003.
2. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. – СПб: Едиториал УРСС, 2001.
3. Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. – М.:Catallaxy, 1995.
4. Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред. В. Д. Базилевича. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2003. – Вища освіта ХХІ століття.
5. Крафтс Н. Экономическая теория и история. В кн.: Панорама экономической мысли конца ХХ ст. В 2-х томах. – СПб: Экономическая школа, 2002.
6. Лозова Г. Вплив глобалізації на формування конкурентного середовища України//Вісник Антимонопольного комітету України.– 2003. -№ 1. – С.25-28.
7. Новая постиндустриальная волна на Западе.: Антология. – М.: Academia, 1999. (В зазначений збірник війшли праці: В.Иноземцев. Перспективы постиндустриальной теории в меняющемся мире.; П.Дракер. Посткапиталистическое общество.; Ф.Фукуяма. Доверие, социальные добродетели и созидание благосостояния. тощо)
8. Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. – СПб: Алетейя, 2002.
9. Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. – М.: СПб, 2003
10. Тоффлер О. Будущее труда. Новая технократическая волна на Западе. – М.: Прогресс., 1986.
11. Тоффлер О. Третья волна. – М., 1995
12. Хикс Дж. Теория экономической истории. Пер. с англ./ Общ.ред. и вступ. сл. Р.М. Нуреева. – М.: НП журнал «Вопросы экономики», 2003
13. Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. –К.: ЛОГОС, 2003.
14. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. – N.Y., 1996
15. Riesman D. Leisure and Work in Post-Industrial Society// Larrabee E., Meyersohn R. (Eds.). Mass Leisure. Glencoe (III). 1958. – P. 363-385.

Тема 10. Характерні риси економічної думки стародавнього світу та
середньовіччя.
План семінарського заняття
1. Економічна думка Стародавнього Єгипту. Закони господарської політики царя Хаммурапі.
2. Економічна думка Давньої Греції (концепції Ксенофонта, Арістотеля, Платона).
3. Еволюція економічної думки Стародавнього Риму (Катон, Варрон, Колумелла)
4. Еволюція економічних доктрин у період раннього та пізнього середньовіччя (А. Блаженний та Ф.Аквінський).
Література:
а) підручники та посібники:
[2, С. 25-34], [5, С.12-19] [12, С. 62-88], [15, С. 11-27], [20, С. 19-28], [24, С. 10-23], [25, С. 17-42].

б) додаткова література:
1. Аристотель. Соч.: В 4-х т. – М.: Мысль, 1975–1983 гг.
2. Варрон. Сельское хозяйство. – М., 1963.
3. Древнекитайская философия. Сборник текстов. В 2-х т. – М.: Мысль, 1972–1973 гг.
4. Катон М. П. Земледелие, – М., 1950.
5. Платон. Соч.: В 3-х т. – М.: Мысль, 1968–1972 гг.
6. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн: У 2-хт. – т.1. – К.ІнЮРе. 1998. – С.90-105.
7. Хрестоматия по истории Древнего Востока. В 2-х ч. – М.: Высшая школа, 1980.

Тема 11. Меркантилізм – перша школа політичної економії.
1. Історичні передумови виникнення. Загальна характеристика і особливості меркантилізму як напрямку економічної думки.
2. Основні етапи та генезис меркантилістської доктрини.
3. Місце меркантилізму в історії економічних вчень. Протиріччя і суперечності меркантилізму як економічної доктрини. Критика меркантилізму А.Смітом та Дж.М.Кейнсом.
Література:
а) підручники та посібники:
[8, С. 129-172], [10, С. 41-54, С.55-70], [12, С. 89-175], [15, С.28-41, С.48-56] [20, С. 76-98], [23, С. 61-89].

б) додаткова література:
1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело ЛТД, 1994.
2. Кондратьев Н.Д. Избр. соч. – М.: Экономика, 1993.
3. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25, ч. 1. Меркантилизм. – Л., 1935.
4. Поланьи К. Саморегулирующий рынок и фиктивные товары: труд, земля, деньги / THE SIS, 1993., Т. 1, вып. 2.
5. Самуэльсон П. Экономика. В 2-х т. – М.: НПО Алгон, 1992.
6. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982.

Тема 12. Виникнення класичної політичної економії та її еволюція в Англії.

План семінарського заняття
1. Соціально-економічні та політичні передумови виникнення класичної політичної економії. Загальна характеристика економічної доктрини та методологічних принципів.
2. Виділення основних етапів розвитку та відмінності в залежності від країни. Зародження класичної політичної економії в Англії
3. Розвиток класичної політичної економії у Франції. Школа фізіократів. “Економічні таблиці” Ф.Кене.

Література:
а) підручники та посібники:
[12, С. 176-218], [13, С. 5-88, С.122-139], [15, С.56-70] [20, С.98-104], [23, С. 90-180].

б) додаткова література:
1. Аникин А.В. Юность науки. – М.: Политиздат, 1985.
2. Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. – М.: Прогресс, 1979.
3. Петти У. Трактат о налогах и сборах. В 2-х т. / Антология экономической классики. – М., 1993.
4. Петти У. Экономические и статистические работы. – М.: Соцэкгиз, 1940.
5. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982.

Тема 13. Еволюція класичної політичної економії в кінці XVIII–ХІХ ст. Критика класичної політичної економії.

1. Економічні погляди послідовників А. Сміта та Д. Рікардо в Англії (Т. Мальтус, У. Сеніор, Д.Мак-Куллох, Дж. С. Мілль).
2. Особливості методології "економічного романтизму".
3. Еволюція економічних поглядів Сісмонді.
4. Економічні погляди П. Прудона
Література:
а) підручники та посібники:
[12, С. 177-237], [13, С.122-139], [15, С.56-70] [20, С.98-104], [23, С. 90-180].

б) додаткова література:

1. Аникин А.В. Адам Смит. – М.: Молодая гвардия, 1968.
2. Аникин А.В. Сисмонди и его роль в развитии политической экономии: К 200-летию со дня рождения // Вопросы экономики. – 1973. – № 6.
3. Афанасьев В.С. Давид Рикардо. – М: Экономика, 1988.
4. Валовой Д.В., Лапшина Г.Е. Имена на обелиске. – М., 1980.
5. Сисмонди Ж.С. Новые начала политической экономии или о богатстве и его отношении


Создан 14 апр 2007  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником